Vlada FBiH usvojila je svoj Programa rada za mandatni period od 2015. do 2018. godine

27

-- Oglas ---

 

Na danas održanoj 11. sjednici u Sarajevu, Vlada Federacije BiH usvojila je svoj Programa rada za mandatni period od 2015. do 2018. godine, javlja Hrvatski Medijski servis.

Vlada FBiH danas je podržala inicijativu za sazivanje Skupštine Aluminija d.d. Mostar.

“U svojstvu dioničara ovog gospodarskog društva, Federalna vlada predlaže dnevni red na kojem bi bili izbor radnih tijela Skupštine Društva (predsjednika, zapisničara i ovjeritelja zapisnika), donošenje odluke o usvajanju Godišnjega izvješća o poslovanju „Aluminija” d.d. Mostar za 2014. godinu (uključujući financijsko i izvješće revizora, Nadzornog i Odbora za reviziju), donošenje odluke o raspodjeli dobiti „Aluminija” za 2014. godinu, donošenje odluke o razrješenju članova sadašnje Nadzornog odbora uime državnog kapitala, te donošenje odluke o imenovanju vršitelja ovih dužnosti”, priopćeno je.

Ukoliko Nadzorni odbor „Aluminija” u roku od 15 dana ne objavi obavijest o sazivanju Skupštine Društva sukladno odredbama članka 242. Zakona o gospodarskim društvima, to će izravno učiniti Vlada FBiH.

Federalna vlada izmijenila je Odluku o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora „Aluminija” d.d. Mostar ispred državnog kapitala, te za člana NO ovog privrednog društva imenovala Zdenka Klepića.

Vlada je usvojila i Informaciju o implementaciji Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima organa upravljanja institucija Federacije BiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije BiH, te Godišnji izvještaj o dodijeljenoj drž?vnoj p?m?ći u Federaciji BiH za 2014. godinu, kao i Informaciju o primjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH.

Nakon rasprave, članovi Federalne vlade prihvatili su Konsolidirani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za prva tri ovogodišnja mjeseca.

Federalna vlada danas je usvojila Informaciju o primjeni Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima s udjelom državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH, te zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da odmah pripremi Plan s prijedlozima modela i načina privatizacije za osam društava iz treće kategorije.

Kako je navedeno u Informaciji, Uredbom o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa udjelom državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, koja je stupila na snagu 11. lipnja 2015. godine, utvrđena je Lista od 52 ovakva društava.

“U cilju unaprjeđenja poslovanja ovih društava, te stvaranja preduslova za kvalitetnije upravljanje državnim kapitalom, prijedlog je da društva budu grupirana u tri kategorije. U prvoj bi bilo 21 strateško gospodarsko društvo, u drugoj 23 koja imaju poteškoće u poslovanju, a u trećoj osam onih za koja bi u narednom periodu bio pokrenut proces privatizacije. Također je zaključeno da će Vlada formirati posebnu direkciju za upravljanje gospodarskim društvima s poteškoćama u poslovanju”, priopćeno je nakon sjednice.

Vlada FBiH je usvojila Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu izdavanja obveznica na dan 2. lipnja 2015. godine i uputit će ga Parlamentu FBiH radi informiranja.

“Na aukciji obveznica 2.6.2015. godine je Federacija BiH ponudila 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici (ukupno 30.000.000 KM) s rokom dospijeća od tri godine. Pristiglo je 25, a prihvaćeno 12 ponuda za kupovinu putem kojih je prodano svih 30.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000 KM. Obveznice su prodane po prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi od 2,833 posto”, piše u priopćenju.