Uskoplje: Završena izgradnja kuća za Rome

48

U skladu sa Javnim pozivom za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju/sanaciju individualnih stambenih jedinica, na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje, po projektu „ROMA ACTION (RA)“, i na osnovu Ugovora o realizaciji projekta „Roma Action (RA)

-- Oglas ---

– Podrška socio-ekonomskom uključenju romske populacije u BiH putem osiguranja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem lokalnih vlasti” br. 2013/319-173 (int. br. 592), potpisanog između EU zastupanom od Evropske komisije (EC) i Hilfswerk Austria International, dana 31.05.2013 godine, u okviru programa EU IPA 2011 „Podrška provedbi akcionih planova za Rome“, broj: EuropeAid/133-278/L/ACT/BA i EC/BIH/CfP/12/006, te u skladu sa obavezama iz ugovora, potpisanim od strane Načelnika općine broj: 02-23-1808 od 02.12.2013 godine, realiziran je projekt rekonstrukcije/izgradnje šest (6) stambenih jedinica za romsku populaciju u općini Gornji Vakuf-Uskoplje.

Vrijednost projekta je 142.172,00 KM, od čega je općina Gornji Vakuf-Uskoplje sufinancirala projekt sa 60.000,00 KM.

Navedeni projekt je dio šireg projekta koji predviđa podršku socio-ekonomskom uključenju romske populacije za 150 romskih obitelji u četrnaest općina u BiH.

Predstavnici općine Gornji Vakuf-Uskoplje i Humanitarne organizacije su sprovele sve potrebne zakonske procedure oko izbora korisnika i izbora najpovoljnijeg izvođača radova.

Dana, 25.02.2015 godine održan je tehnički prijem svih šest stambenih jedinica i predaja vlasnicima objekata iz populacije Roma u općini Gornji Vakuf-Uskoplje.