TRAVNIK: Utvrđen Nacrt odluke o komunalnim takasama, kladionice opet na udaru!

132

Na sjednici Općinskog vijeća Travnik koja je održana jučer, 12. rujna 2018. godine donesen je Nacrt odluke o komunalnim taksama uz određene zaključke i najavu Glavne javne rasprave koja će se održati idućeg mjeseca.

Javni uvid u tijeku, javna rasprava 10.10.2018.

Na osnovu članka 13 Stav 2 točka 4 Zakona o principima lokalne samouprave (“(„Službene novine FBiH“ broj 49/06 i 51/09), i članka 91. Statuta Općine Travnik (“Službene novine Općine Travnik”, broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj 12.09.2018. godine, d o n i j e l o

ZAKLJUČAK

1.Utvrđuje se Nacrt Odluke odluke o općinskim komunalnim taksama.

2.Nacrt Odluke odluke o općinskim komunalnim taksama stavlja se na uvid i javnu raspravu.

3.Javni uvid može se izvršiti na web stranici Općine Travnik i u Službi za ekonomsko – financijske poslove

4.Glavna javna rasprava bit će održana u Velikoj sali Općine Travnik dana 10.10. 2018.g. sa početkom u 16.30 sati, a mogu nazočiti svi zainteresirani subjekti.

5.Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke o općinskim komunalnim taksama dostavit će se Službi za ekonomsko-financijske poslove koja organizira i sprovodi javnu raspravu, najkasnije do 15.10. 2018.g. do 16. sati.

6.Služba za ekonomsko-financijske poslove dužna je da pripremi i dostavi Općinskom vijeću Travnik prijedlog Odluke o općinskim komunalnim taksama, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim tijekom javne rasprave.

Nacrt Odluke o komunalnim taksama, kao i obrazloženje možete preuzeti ovdje