Poveži se s nama

Gospodarstvo

STEČAJ U VITEZITU/ LOZO: “Dio radnika umro čekajući prava, Sud i Vlada FBiH opstruiraju stečaj. ZUBAK: Ne odustajemo od pokretanja proizvodnje u Vitezu

Objavljeno

Stečaj u Vitezitu je vjerojatno jedan od najsloženijih stečajnih postupaka koji se u poslijeratnoj BiH dogodio. To je zaključak i Odbora povjeritelja koji je obavio vrlo zahtjevan posao privodeći ukupne aktivnosti oko unovčenja stečajne mase kraju.

Kako smo ranije izvještavali javnost novi vlasnik dijela Vitezitove imovine WDG promet Zagreb, koji je isplatio ukupnu traženu svotu za LOT 1, zbog spornih i kontradiktornih odluka stečajnog suca Ive Žabića i Vlade Federacije BiH nije još uvijek ušao u posjed.

Povodom odluke Ive Žabića da ne donese Rješenje o dosudi u drugostupanjski postupak umješao se i poznati odvjetnik iz Travnika Adil Lozo, inače vlasnik odvjetničke kuće, a u ovom stečajnom postupku u ulozi predsjednika Odbora povjeritelja, po osnovu činjenice da je zastupao veći broj radnika u ostvarenju njihovih radničkih prava.

Oglas

“Svi navedeni razlozi koje sud navodi u svom Rješenju o odbijanju donošenja rješenja o dosudi su u kontradikciji sa tijekom i sadržajem stečajnog postupka i provedenim radnjama u toku stečajnog postupka“

Svojim podneskom Županijskom sudu, u koji su novinari portala viteški.ba imali uvid Adil Lozo se pridružio žalbi navodeći kako pobijano Rješenje nije utemeljeno na materijalnim propisima. “Po mišljenju suda, koje nije utemeljeno na materijalnoj istini sud bi trebao donijeti rješenje samo ako su ispunjeni uvjeti da je plaćena kupoprodajna cijena, da kupac može biti vlasnik imovine i da postoji uvjet reciprociteta i da imovina nije isključena iz prometa. Po mišljenju suda od tri uvjeta ispunjen je jedan, a to je da je plaćena kupoprodajna cijena, a navodno nisu ispunjeni drugi uvjeti jer je izostala suglasnost Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije“, navodi Lozo u svom podneskom te nastavlja:

Dalje sud navodi da je slao upite navedenim predstavnicima izvršne vlasti da bi se oni odredili može li kupac biti vlasnik imovine jer je strano društvo, je li ispunjava uvjete reciprociteta, je li imovina isključena iz javnog prometa jer je po njegovom mišljenju imovina posebne federalne važnosti i tom imovinom se mogu baviti pravne osobe koja ispunjavaju uvjete definirane Zakonom o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, Zakona o uvozu i izvozu naoružanja i vojne opreme i kontrole uvoza i izvoza proizvoda vojne namjene, uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade FBIH za proizvodnju naoružanja i vojne opreme”. Također po mišljenju prvostupanjskog suda za promet nekretnina koje su prodate kao imovina ,,Lot I” zapreka je postojanje zabilježbi po osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije“.

Oglas

Vlada FBiH je dala suglasnost za stečaj i sva imovina Vitezita je postala stečajna masa i njome je upravljao odbor povjeritelja“

Pravilnom primjenom i razumijevanjem Zakona o stečajnom postupku jedino je ispravno prihvatiti da je cjelokupna imovina stečajnog dužnika postala stečajna masa odnosno da stečajnu masu obuhvaća sva imovina koju je PS Vitezit imao u vrijeme otvaranja stečajnog postupka kao i imovinu koju bi stečajni dužnik stekao u vrijeme stečajnog postupka. Uloga stečajnog suca nije menadžerska uloga kao što se pokazalo pri donošenju pobijanog rješenja. Nakon donošenja rješenja o otvaranju stečajnog postupka imovina stečajnog dužnika postala je stečajna masa i data je na upravljanje stečajnim povjeriteljima kako je to propisano zakonom“, navodi Lozo u itekako argumentiranoj žalbi.

U toku postupka upoznao sam organe stečajnog postupka o zauzetim stavovima o unovčenju mase, a odlukom Ustavnog suda BiH imovina se može stavljati u promet i knjižiti“

Oglas

Ranije su provedeni postupci u kojima se meritorno raspravilo o mogućnosti prometovanja imovine stečajnog dužnika. U toku stečajnog postupka u više navrata sam upoznavao stečajnog suca i članove odbora povjeritelja o zauzetim stajalištima Općinskog suda u Travniku u predmetu 051-0-Dn-18-000507, zatim 051-0-Dn-19-002-023 po kom osnovu je sud u Novom Travniku zauzeo stav u predmetu 06 0 DN 013910 20 Gž. Navedena stajališta su obvezujuća za daljnje postupke unovčavanja imovine PS Vitezit, a eventualna sporna pitanja konačno su i riješena odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu broj: AP-3487/20 kojom je potvrđeno stajalište Županijskog suda u Novom Travniku da se imovina PS Vitezit d.o.o. Vitez može stavljati u promet i knjižiti u korist kupca. Odbor povjeritelja, stečajni sudac i stečajna upraviteljica su upoznati sa navedenim stavom Ustavnog suda koji ima jaču pravnu snagu od bilo kojeg materijalnog propisa koji je Općinski sud u Travniku primjenjivao u pobijanom rješenju. Donošenjem rješenja o otvaranju stečajnog postupka zatečena imovina stečajnog dužnika podliježe procijeni koja je izvršena, a zatim prodaji radi namirenja stečajnih povjeritelja kako je to zakonom o stečajnom postupku propisano“, piše Adil Lozo.

Ranije prodaje kod LOTA 2 i 3 primijenjena je ista praksa kod LOT-a 1 – sud nije vodio računa o jednakosti stranaka u postupku i pravičnosti suđenja te je time izvrgnuo stranke pravnoj nesigurnosti i opravdano uznemirio sudionike postupka“

Prodajom imovine LOT 2 i 3 Općinski sud u Travniku je slijedeći navedenu praksu Općinskog suda u Travniku, Županijskog suda u Novom Travniku i Ustavnog suda BiH donosio rješenja o dosudi na temelju kojeg je izvršeno knjiženje kupca imovine. Po istom postupku je provedena prodaja imovine evidentirane kao LOT 1, ali je u ovoj prodaji sud različito primijenio zakon što je zabranjena procesna radnja, što potvrđujem stajalištem iz odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmet AP 1076/09, odluka o dopustivosti i meritumu od 26.01.2012. godine kojom je u točki 108, 109, 110 strana 34 naloženo poštivanje principa pravne sigurnosti i vladavine prava. Princip pravne sigurnosti jamči, inter alia, određenu stabilnost u pravnom poretku i doprinosi povjerenju javnosti u pravosuđe. Postojanje suprotnih sudskih odluka može kreirati pravnu nesigurnost i tako umanjiti povjerenje javnosti u pravosuđe, što je nesumnjivo jedan od suštinskih elemenata države zasnovane na vladavini prava. Navedena stajališta Ustavnog suda su primjenjiva u ovom predmetu, a prvostupanjski sud očito da nije vodio računa o svojim obvezama poštivanja principa jednakosti stranaka pred zakonom i principa pravičnosti u donošenju sudskih odluka što je razlog za opravdano uznemirenje stečajnih povjeritelja, vjerojatno i kupca imovine jer nitko nije objektivno očekivao postavljanje eventualnih prethodnih pitanja”, navodi se u žalbi.

Oglas

Sud i Vlada opstruiraju stečajni postupak – predstavnici Vlade su predložili međunarodni natječaj – sud se bavi pitanjima koja nisu njegova nadležnost – vlasništvo nad imovinom ne daje pravo bavljenja poslom za koja su potrebna posebna odobrenja“

“U spisu postoje dokazi na koje ću ukazati da su organi stečajnog postupka, a naročito odbor povjeritelja vodili računa o pronalasku najboljeg mogućeg načina namirenja stečajnih povjeritelja, očuvanje dijela imovine stečajnog dužnika kao proizvodne cjeline, a u cilju ispunjenja potreba naznačenog javnog interesa Sud se neovlašteno upustio u pitanje kakva je svrha ugovora ako se donese rješenje o dosudi. Takvo pitanje ne bi trebao sud postavljati u odnosu na općepoznatu činjenicu da se prinudno na prodanoj imovini mogu brisati upisi (tereti) samo na osnovu odluke suda. Očito da sud nije htio da razumije da je obligacijski odnos između kupca i stečajnog dužnika u vezi sa kupovinom imovine ,,LOT 1″ nastao i prije zaključenja ugovora, taj obligacijski odnos je dobio formu propisanu zakonom, a u cilju provođenja već nastalog obligacijskog odnosa. Rješenje o dosudi je neophodno jer je tako propisano zakonom kao jamstvo i sigurnost kupcu, a što je vidljivo iz drugog postupka koji je proveden nad dijelom imovine stečajnog dužnika. Po mišljenju suda nije ispunjen uvjet reciprociteta” zaključuje u žalbi Lozo i podsjeća sud da je dana 28.10.2022. godine održana druga izvanredna sjednica odbora povjeritelja na kojoj su prisustvovali, između ostalih i Zlatan Bilanović punomoćnik Vlade FBiH i stečajni sudac Ivo Žabić. Navodi da je donijeta odluka da se da suglasnost stečajnoj upraviteljici za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za unovčenje imovine stečajnog dužnika PS Vitezit d.o.o. Vitez- u stečaju ,,LOT 1″ metodom javnog nadmetanja. Prijedlog za donošenje ovakve odluke odboru povjeritelja podnijet je od strane Vlade Federacije putem punomoćnika Zlatana Bilanovića direktora Federalne direkcije za namjensku industriju, po punomoći broj R-108/20-XVI od 16.11.2021. godine. Ostali članovi odbora povjeritelja su u dobroj vjeri prihvatili takav prijedlog jer se nakon raspisivanja ranijih 6 javnih poziva nije pronašao kupac.

ZUBAK: Mi odustati nećemo, koristit ćemo sva pravna sredstva za pokretanje proizvodnje u Vitezu

Oglas

Nažalost, evidentno je kako se sud se bavi pitanjima koja nisu iz domena sudbene vlasti, a to je pitanje dozvola za bavljenjem proizvodnjom i prometom naoružanja i vojne opreme.

Sud očigledno nije razlučio dva osnovna pojma. Pojam vlasništva nad imovinom, koje apsolutno ne daje pravo vlasniku da se bavi posebnom proizvodnjom za koju se izdaju posebne dozvole. Sa navedenim sudbena vlast nema nadležnost jer je isključivo nadležna izvršna vlast koja je očito izvršila negativan utjecaj na sudbenu vlast.

Prema mišljenju suda kupac imovine bi trebao prvo imati odobrenja za djelatnost da bi kupio imovinu, a kupac ne bi mogao pribaviti odobrenja bez te imovine

Oglas

Prije donošenja pobijanog rješenja sud je postavljao pitanja Pravobraniteljstvu BiH i drugim državnim organima koja su bila suvišna i besmislena ali su ta pitanja doprinosila nepotrebnoj konfuziji. Ta konfuzija se ogleda u nejasnoći koja se postavlja pred stečajne povjeritelje. Može li dozvole za proizvodnju imati pravni subjekt koji nema adekvatnu imovinu i opremu te drugu dokumentaciju na temelju čega bi pribavio odobrenje. Sadržaj pobijanog rješenja ukazuje da bi kupac trebao imati prije svega odobrenje za proizvodnju da bi bio kupac imovine. Kupac imovine ne bi mogao pribaviti odobrenja prije nego što postane legitiman posjednik imovine“, završava Lozo u žalbi.

Stečajni postupak je otvoren 14.11.2019. godine, a nakon proteka perioda duljeg od tri godine pronađen je kupac, izvršeno je deponiranje sredstava na račun stečajnog dužnika prodajom imovine lotova 1, 2 i 3, prema preliminarnoj procijeni stečajnih povjeritelja, Porezna uprava FBiH, Vlada Federacije BIH i Fond PIO /MIO trebali bi ostvariti priliv sredstava u iznosu od oko 6.800 000,00 KM. Postoji javni interes da se ova sredstva u što kraćem roku rasporede stečajnim povjeriteljima višeg isplatnog reda jer su za tu radnju zainteresirani i stečajni povjeritelji-radnici koji očekuju da se zaustavi povreda njihovog prava na imovinu. Jedan dio stečajnih povjeritelja, radnika je preminuo čekajući namirenje. Stečajni dužnik je trebao ranije izvršiti primopredaju kupljene imovine i da ne plaća dodatne troškove. Postoji potencijalna opasnost da kupac odustane od kupovine imovine stečajnog dužnika čime bi se trajno izgubila mogućnost očuvanja proizvodnje, radnih mjesta i priliv sredstava u javne fondove po osnovu pokrenute proizvodnje.

Novinari portala viteški.ba kontaktirali su nove vlasnike imovine Vitezita, ovlaštenu osobu WDG prometa d.o.o. Zagreb Matiasa Zubaka koji je potvrdio kako od ulaska u posjed neće odustati. “Mi smo se uredno javili na međunarodni javni natječaj koji je jednoglasno raspisao odbor povjeritelja. Platili smo cijenu koja je istaknuta i naš novac leži na Vitezitovom računu dulje od tri mjeseca. Iako nam troškovi rastu, strojevi čekaju mi odustati nećemo. Imamo vrlo ambiciozan plan za Vitez, za zapošljavanje i pokretanje poslovanja te ćemo iskoristiti sve pravne mehanizme i dopuštena sredstava kako bismo ušli u posjed. Mi predano radimo svoj posao te pozivamo i druge institucije i tijela državne vlasti da učine isto, a sve u dobroj namjeri prema strateški važnoj industrijskog grani BiH“, rekao je Zubak.

Oglas
Nastavi čitati
Oglas

BiH

PROSJEČNA PLAĆA: Mostarci i Sarajlije zarađuju iznad federalnog prosjeka

Objavljeno

Piše

Prema podacima iz mjesečnog pregleda Federalnog zavoda za statistiku objavljenog početkom lipnja, prosječna isplaćena neto plaća za mjesec ožujak najveća je u Sarajevu, te iznosi 1.585 KM, a najmanja u  Srednjobosanskoj županiji gdje iznosi tek 1.016 KM.

Federalni prosjek je, podsjećamo 1.261 KM

HNŽ se sa prosječnom isplaćenom plaćom od 1.341 KM nalazi na drugom mjestu, dok je u ZHŽ u prethodnom mjesecu prosječna plaća iznosila 1.125 KM.

Oglas

Nešto malo ispod prosjeka zarađuje se u Bosanskopodrinjskoj i Hercegbosanskoj županiji, gdje je prosječna plaća bila 1.254 KM, odnosno 1.201 KM.

Što se ostalih tiče, u Unskosanskoj županiji plaća je bila 1.114 KM, u Posavskoj županiji 1.141 KM, u Tuzlanskoj 1.160, te u Zeničkodobojskoj 1.074 KM.

Što se tiče Hercegovačkoneretvanske županije, najbolje su plaćeni radnici u sektoru energetike gdje je plaća u prosjeku oko 1.900 KM, , zatim u financijskim i osiguravajućim djelatnostima gdje je isplaćen prosjek od 1.795 KM, u informacijama i komunikacijama (1.577 KM), zatim zaposleni u uslugama prijevoza i skladištenja (1.517 KM), javnoj upravi (1.499 KM), te radnici u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti (1.436 KM).

Oglas

U djelatnostima ugostiteljstva i turizma u HNŽ prosječna plaća, barem što se tiče prijavljivanja državi je 695,00 KM.

Treba naglasiti i kako se prosjek plaća za Sarajevsku i Hercegovačkoneretvansku županiju na neki način “bilda” činjenicom da se u njima nalaze skoro sve bitne institucije i predstavništva velikih kompanija. Dok su neka područja blagoslovljena visokim plaćama u određenim sektorima, većina radnika i dalje se bori za ostvarivanje prosječnih primanja.

(Izvor: Ramski Vjesnik)

Oglas
Nastavi čitati

Gospodarstvo

U Istočnoj Ilidži otvorena 53. poslovnica Hifa Petrol benzinske pumpe

Objavljeno

Piše

Najuspješnija i najbržerastuća naftna kompanija u BiH Hifa Petrol danas je otvorila svoju 53. benzinsku pumpu u Istočnoj Ilidži, te tako potvrdila kontinuirano širenje svoje prodajne mreže.

Od svog nastanka 2005. godine do danas, Hifa Petrol konstantno raste. Trenutno su rasprostranjeni u preko 40 gradova širom Bosne i Hercegovine, ali se ne zaustavljaju već najavljaju skora otvorenja još novih objekata.

Novo otvorena benzinska pumpa nalazi se na adresi Ravnogorska 19. Njenim otvorenjem obezbijeđeno je novih šest radnih mjesta čime je broj uposlenih u Hifa Petrolu premašio brojku od 490.

Oglas

U sastavu modernog maloprodajnog objekta Hifa Petrola nalazi se brendirana trgovina HP Shop u kojoj nude široki asortiman robe, vlastitu liniju motornih ulja HG Line i mirisa HP Fresh, te mjenjačnica.U svojoj ponudi Hifa Petrol korisnicima nudi visokokvalitetna HPLUS EURO 6 premium goriva obogaćena aditivima najnovije generacije koja svakom vozilu donose vrhunske performanse, smanjenu potrošnju do 4 posto, veću snagu, te smanjenu emisiju štetnih gasova. U ponudi je i HPLUS BMB 100 Racing gorivo, visokooktansko gorivo maksimalnih performansi i snage.

Kompanija Hifa Petrol posjeduje vlastiti program lojalnosti Premium Card u kome svi vlasnici Premium kartice svakodnevno ostvaruju pogodnost od 3 posto povrata na proizvode iz HP Shopa, a u danima vikenda kupovinom HPLUS EURO 6 premium goriva, povrat novca po utvrđenoj skali i do 0,09 KM/L. Premium Card broji preko 180.000 zadovoljnih korisnika i sa razlogom nosi slogan Vraća novac i osmijeh na lice, a to potvrđuje i broj zadovoljnih korisnika koji svakim danom raste.

Također, sve vlasnike Premium Card koji na svojoj kartici sakupe 50 KM natočenog HPLUS Euro 6 premium goriva, Hifa Petrol daruje gratis pranjem automobila.

Oglas

“Širenje naše maloprodajne mreže je dokaz naše posvećenosti pružanju usluga zajednici i ispunjavanju potreba naših cijenjenih kupaca. Hifa Petrol ostaje posvećena stalnom poboljšanju svoje prodajne mreže i pružanju vrhunskih proizvoda i usluga kupcima širom BiH, a istovremeno se trudimo doprinijeti lokalnoj ekonomiji putem otvaranja novih radnih mjesta”, istakao je u svom obraćanju Ahmed Ahmetlić, predstavnik Hifa Petrola.

Hifa Petrol kroz projekte društvene odgovornosti aktivno učestvuje u pomaganju lokalnoj zajednici. Ovog puta pomoć su pružili udruženju Zagrljaj iz Istočnog Sarajeva sa donacijom od 2.000 KM. Udruženje “Zagrljaj” okuplja djecu i mlade sa posebnim potrebama, te njihove roditelje i staratelje.Osim goriva premium kvalitete, prijatnog ambijenta, bogatog asortimana proizvoda, ekskluzivnih artikala iz uvoza, te ponude osnovnih životnih namirnica, kupci mogu uživati i u vrhunskoj kafi za ponijeti, dostupnoj na svim Hifa Petrol benzinskim pumpama.

Hifa Petrol je i organizator HPlus Rallyija, prvog karbonsko neutralnog rallyija u Jugoistočnoj Europi. Ove godine rally se održava od 3. do 9. juna na relaciji Beograd – Monte Carlo, a ova skupocijena vozila građani Sarajeva će imati priliku vidjeti 4. juna na trgu ispred SCC-a gdje ih od 17 h očekuje vrhunski spektakl.

Oglas

Rally ima prvenstveno humanitarni karakter, te će sredstva prikupljena od strane učesnika kao i organizatora biti uručena udruženju Pomozi.ba za akciju “Užina za đake”, kako bi učenicima iz porodica sa lošim materijalnim uslovima obezbijedili školsku užinu.

Pod sloganom “Najbolji prijatelj na putu”, Hifa Petrol nastavlja sa ispunjavanjem strateških ciljeva, a to su zadovoljni uposlenici, kupci i poslovni partneri, te nastavak širenja vlastite maloprodajne mreže.

Po dugogodišnjoj tradiciji Hifa Petrola, povodom otvaranja benzinske pumpe prvih 200 kupaca nagrađeno je gratis HPLUS EURO 6 premium gorivom u vrijednosti od 20 KM.

Oglas

Radno vrijeme novootvorene benzinske pumpe je 00 -24 sati.

Nastavi čitati

BiH

Isplata uvećanih mirovina u ponedjeljak

Objavljeno

Piše

U skladu sa Zakonom o MIO/PIO, mirovine za mjesec svibanj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa trezora Federacije BiH, u ponedjeljak, 5. lipnja, izvijestili su iz Federalnog zavoda MIO/PIO.

Prema odluci Vlade Federacije BiH o izvanrednom usklađivanju, mirovine za svibanj uvećane su za 3,9 posto. U skladu s time, najniža mirovina iznosi 538,27 KM, zajamčena 642,40, dok najviša mirovina iznosi 2.626,42 KM.

Prosječna, korisnika samostalne mirovine, a kojih je na isplati za svibanj 358.471, iznosi 674,68 KM.

Oglas

Mirovinu za svibanj primit će 436.337 korisnika, a ukupno potrebna sredstva za isplatu iznose oko 250 milijuna maraka.

Nastavi čitati

Gospodarstvo

Priča mjeseca: Najbogatiji Hercegovac ne staje s investicijama – kupuje firme, gradi fabrike, hotele, tržne centre…

Objavljeno

Piše

Ovo pokazuje kakvom brzinom se kompanija razvija. Osim toga, ostvarena je dobit od 34 miliona KM, za oko dva miliona više nego godinu ranije.Podsjetimo da je prethodna godina za Violetu bila još jedna od velikih prekretnica, jer su na tržište plasirani proizvodi čapljinske Laste koja je odnedavno u sastavu Violete. Ovi proizvodi su za kratko vrijeme postali pravi hit i odmah su osvojili nepca građana širom naše zemlje.

Osim toga, kompanija Violeta kupila je austrijsku firmu Schmid Maissau, čime je provela veliku akviziciju na teritoriji Evropske unije. Riječ je o brendu poznatih austrijskih medenjaka koji je star čak 110 godina, čime se domaćoj kompaniji otvaraju vrata evropskog tržišta.Treba naglasiti i da je Ćorluka najavio otvaranje potpuno nove tvornice u Grudama koja će se baviti proizvodnjom kartonske ambalaže. Riječ je o investiciji od čak 30 miliona eura, a tvornica će biti na svjetskom nivou.

Tu će se, između ostalog, proizvoditi ambalaža za Lastu, ali i za druge kompanije, čime će se zaokružiti proizvodni proces. Podsjetimo da je i Violeta sama po sebi regionalni lider u proizvodnji higijenskog papira, ali i sredstava za pranje i čišćenje.

Oglas

Kada se sve zaokruži, jasno je da vlasnik ovih kompanija Petar Ćorluka pravi “svjetsku poslovnu priču” u Grudama i Čapljini. Ćorluka, osim toga, investira i u turizam i ugostiteljstvo u BiH i Hrvatskoj.

Jedan od njegovih najvećih projekata je rekonstrukcija hotela “Hrvatska” u Baškim Vodama u čiju rekonstrukciju ulaže čak 20 miliona eura.

Novi sadržaji u Grudama

Trgovčki centar u Grudama je osmišljen kao jedinstveno i moderno arhitektonsko rješenje koje će svojim sadržajem privući ljude s područja Hercegovine ali i šire. Nova destinacija za shopping i zabavu cijele obitelji prostirat će se na ukupno 7.000 kvadratnih metara.

Oglas

Posjetiteljima će ponuditi brojne sadržaje zabavnog, ugostiteljskog i prodajnog karaktera na jednom mjestu, kao što su: savremena dječja igraonica, restoran, caffe bar, drogerija, hipermarket te popularni modni brandovi. Zbog svega navedenog u sklopu objekta se planira i 300 parking mjesta na dvije etaže vani i unutarnja, podzemna garaža. Završetak projekta očekuje se u idućoj godini.

U razradi je i idejno rješenje stare Duhanske stanice u Grudama koja je od nedavno u vlasništvu kompanije Violeta. Na mjestu stare Duhanske stanice planira se izgradnja hotela visoke kategorije s popratnim sadržajem.

Oglas
Nastavi čitati

BiH

Da li će 140 radnika fabrike Metalleghe Silicon u Jajcu ostati bez posla? Izostala podrška viših nivoa vlasti!

Objavljeno

Piše

Predstavnici kompanije „Metalleghe Silicon d.o.o “ Mrkonjić Grad za Jajce Online kazali su da su razočarani reakcijom viših nivoa Vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i da za 19 godina koliko djeluju i rade u Jajcu, nikada do sada nisu tražili pomoć vlasti.

Kako kažu, uprkos pozivima lokalne zajednice, konkretno načelnika općine Jajce Edina Hozana i njegovih saradnika upućenim nadležnom ministarstvu, rukovodstvu i premijeru Federacije Bosne i Hercegovine, niko od nadležnih se nije oglasio niti izrazio zabrinutost za sudbinu 140 uposlenih i njihovih porodica.

Prvi sastanak predstavnika ove kompanije i načelnika općine Jajce Edina Hozana i njegovih saradnika održan je u februaru mjesecu ove godine, odmah po gašenju proizvodnje u sve tri peći fabrike Metalleghe Silicon u poslovnoj jedinici broj 1 Jajce, a sve zbog previsokih cijena električne energije. Na ovom sastanku, rukovodstvo kompanije poručilo je da je krajnji rok rješavanja problema 1. juni , s obzirom na iscrpljujuće resurse i to da su radnici primali punu plaću iako je proizvodnja ugašena od januara mjeseca.

Oglas

S obzirom na to da je proizvodnja i dalje ugašena i nije pronađen adekvatan način rješavanja ovog problema, održan je današnji sastanak. Sastanku su prisustvovali načelnik općine Jajce Edin Hozan, predsjedavajući Općinskog vijeća Jajce Josip Topić, Amila Hadžić v.d. pomoćnik općinskog načelnika za privredu, Jelena Kuridža direktor „Metalleghe Silicon“ d.o.o. Mrkonjić Grad, Janja Rudić direktor Metalleghe Silicon poslovne jedinice 1 Jajce, a putem video linka sastanku je prisustvovao Gianmichele Foglia prokurist i komercijalni direktor Grupacije Metalleghe S.p.A iz Italije.

Ova kompanija sa sjedištem u Mrkonjić Gradu i podružnicom u Jajcu, jedina u BiH i regiji proizvodi silicij metal potreban svjetskom tržištu i među tri je najveća potrošača električne energije za koju Elektroprivredi HZ HB mjesečno plaćaju oko 2 miliona maraka. Cijena koja je u posljednje vrijeme dostigla više od 100 eura po megavat satu dovela je do gašenja sve tri peći u pogonu u Jajcu.

Nažalost, ono što moramo da kažemo da od Januara mjeseca nismo uspjeli pronaći rješenje kako bi pokrenuli proizvodnju u našoj fabrici. Turbulentno vrijeme u čitavom svijetu, za čitavu metalnu industriju dovela je do ovakve situacije. Mi smo naišli na velike probleme s obzirom na visoke cijene električne energije posljednjih godina, izazvanih prvenstveno stanjem u toku i poslije pandemije COVID-a 19, a posljednju godinu krizom izazvanom Ukrajinsko-Ruskim ratom.

Oglas

Sve ovo znatno je utjecalo na cijene električne energije i generalno cijena energenata je znatno skočila. Iz tog razloga smo bili prisiljeni obustaviti proizvodnju, s obzirom da s ovim cijenama električne energije naša kompanija ne bi bila rentabilna i poslovala bi u minusu, poručila je s današnjeg sastanka Janja Rudić, direktorica Metalleghe Silicon poslovne jedinice 1 u Jajcu.

Rukovodstvo kompanije Metalleghe Silicon su čvrstog stava da radnike ne otpuštaju još neko vrijeme , s obzirom da ih kako kažu smatraju velikim resursom firme. Na ovom sastanku iskoristili su priliku da se zahvale prije svega matičnom preduzeću u Italiji koje je pronašlo unutrašnje resurse da zadrži skoro sve radnike i da im isplaćuju punu plaću.

-Uposlenima čiji su ugovori bili na određeno, njih 15, nisu produženi zbog nemogućnosti da te ljude zadržavamo dalje, ali ostali primaju punu plaću i tako će biti još određeni period, dok ne pokušamo pronaći sve načine kako da ih zadržimo i pokrenemo proizvodnju. Sada sigurno što možemo reći, cijena električne energije koju imamo u fabrici u Mrkonjić Gradu koju dobijamo od Elektroprivrede RS-a, odgovarala bi za pokretanje proizvodnje i u našoj poslovnici u Jajcu. U ovom momentu obe Elektroprivrede iz Federacije BiH nude nam znatno veću cijenu električne energije i do tri puta skuplju u odnosu na Elektroprivredu RS-a, kazala je Rudić.

Oglas

Iz kompanije Metalleghe Silicon izrazili su zahvalnost za spremnost i napor lokalne zajednice u pronalaženju adekvatnih rješenja za novonastale probleme, no vodeća struktura i nadležno ministarstvo Federacije BiH su se oglušili na ove pozive.

Ono što je jako važno naišli smo na razumijevanje načelnika Općine Jajce i lokalne zajednice koji nam pružaju podršku u koordinaciji i komunikaciji s višim nivoima vlasti, nadležnim ministarstvima i na kraju s elektroprivredom, koja nam je neophodna, kako bismo pronašli zajednički jezik u realizaciji dogovora o nižim cijenama električne energije“, kazala je Rudić.

Načelnik općine Jajce Edin Hozan izrazio je veliku želju i spremnost lokalne zajednice da uloži sve napore kako bi ova kompanije nastavila poslovati u Jajcu.

Oglas

-Već 19 godina ova kompanija posluje u Jajcu i uložena su ogromna sredstva da bi se ova fabrika digla na noge, gotovo 50 miliona KM u proteklom periodu. Ova kompanija upošljava 160 naših ljudi i sudbina njih i njihovih porodica ne smije biti ugrožena. Lokalna zajednica ima veliki interes da se proizvodnja nastavi, s obzirom da je ova fabrika i proizvodnja SI metala jedinstvena. Ova proizvodnja je jedna strateška i bazna industrija sirovine na cijelom svjetskom tržištu, mi ovdje u Jajcu u Bosni i Hercegovini imamo nešto što je jedinstveno i nešto što je dugoročno potrebno gotovo čitavom svijetu, kazao je Hozan.

Načelnik općine Jajce Edin Hozan poručio je da Jajce i Bosna i Hercegovina ne smije rizikovati da ostane bez ovakve jedne fabrike i da će Općina Jajce biti posrednik u komunikaciji s višim nivoima vlasti.

-Mi ćemo tražiti da se održi jedan sastanak na kojem bi zajedno sa nadležnim ministarstvom, rukovodstvom Federacije, Premijerom, direktorima elektroprivreda, predstavnicima lokalne zajednice i kompanije razgovarali, te pokušati dogovoriti i iznaći rješenje, kako bi ljudi koji su gotovo dvije decenije zarađivali kruh u ovoj fabrici znali šta ih čeka u budućnosti. Svi moramo sudjelovati i pokušati dugoročno riješiti problem , konkretno u nižoj cijeni, redovnog i stabilnog snabdijevanja električnom energijom“, poručio je načelnik općine Jajce Edin Hozan.

Oglas
Nastavi čitati

Gospodarstvo

Postignut dogovor o dugu, američka vlada izbjegla bankrot

Objavljeno

Piše

Američki predsjednik Joe Biden i čelnik republikanske kongresne većine Kevin McCarthy postigli su načelan sporazum o povećanju limita američkog javnog duga od 31,4 bilijuna dolara i tako spriječili bankrot vlade.

Dogovor je objavljen bez ikakva slavlja, što pokazuje koliko su razgovori bili teški i da dogovor tek treba prihvatiti Zastupnički dom i Senat.

– Maločas sam završio telefonski razgovor s predsjednikom. Nakon što je mjesecima trošio vrijeme i odbijao pregovarati, danas smo postigli načelan sporazum vrijedan američkog naroda, rekao je McCarthy.

– Dogovor je važan korak naprijed, ali je i kompromis. A to znači da neće svi dobiti ono što žele. To je odgovornost vladanja, poručio je Biden.

Sporazumom će na dvije godine biti povećan zakonski limit američkog javnog duga koji sada iznosi 31,4 bilijuna dolara.

Potrebno je usuglasiti još neke detalje, ali McCarthy očekuje da će zakon biti napisan u nedjelju i da bi se u srijedu mogao naći na glasanju.

Novinarima je kazao da sporazum uključuje povijesno smanjenje javne potrošnje i dodao da neće biti novih poreza i novih vladinih programa.

Da Biden i McCarthy nisu postigli dogovor o podizanju plafona zaduživanja države koji trenutačno iznosi 31,4 bilijuna dolara, Sjedinjene Države mogle su se naći u situaciji da kasne ili da uopće ne mogu ispuniti svoje financijske obveze, bilo u pogledu plaća, mirovina ili naknada svojim vjerovnicima.

Taj dosad neviđeni scenarij bio bi, prema ekonomistima, sinonim za veliku recesiju i propast tržišta u Sjedinjenim Državama, s mogućom ‘zarazom’ koja bi se proširila na cijelo globalno gospodarstvo.

Biden, McCarthy i njihovi timovi morali su kompromis tražiti vrlo pažljivo kako bi mogao proći kroz podijeljeni Kongres, gdje McCarthyjevi republikanci imaju većinu u Zastupničkom domu od 222 prema 213 zastupnika, a Bidenovi demokrati kontroliraju Senat s tijesnom većinom od 51 prema 49.

Najteže će biti zadovoljiti desno krilo republikanske stranke koje želi oštre rezove javne potrošnje i lijevo krilo demokratske stranke koje bi, pak, dug smanjivalo višim porezima bogatima i kompanijama.

Nastavi čitati

Društvo

Objavljeno koja su najtraženija zanimanja u BiH

Objavljeno

Piše

Kada se radi o visokoobrazovanim osobama, traženi su i diplomirani ekonomisti i pravnici, s tim što zbog hiperprodukcije ovog kadra njih ima i najviše na evidencijama nezaposlenih

Na tržištu rada u BiH i dalje su najtraženiji inženjeri i to IT, softver, elektrotehnike, građevine, zatim diplomirani farmaceuti, doktori medicine – specijalisti, objavila je Agencija za rad i zapošljavanje BiH.Iz Agencije navode kako su ponovno prikupili i objavili podatke zavoda i službi zapošljavanja o najtraženijim zanimanjima u BiH, na osnovu podataka s evidencija nezaposlenih osoba, a sve s ciljem da olakšaju odluku maturantima koju školu upisati.

Kada se radi o visokoobrazovanim osobama, traženi su i diplomirani ekonomisti i pravnici, s tim što zbog hiperprodukcije ovog kadra njih ima i najviše na evidencijama nezaposlenih, pišu Nezavisne novine.

Oglas

Osim ekonomista i pravnika, i dalje je najveći broj nezaposlenih visokoobrazovanih osoba među kriminalistima, politolozima, novinarima, socijalnim radnicima, a tu je i veliki broj profesora engleskog jezika, kao i razredne nastave.

Najveća potražnja za radnicima sa srednjom stručnom spremom je za trgovce i ugostitelje, posebno školovane konobare, a i dalje su traženi operateri za unos podataka i radnici u call-centrima.

Prema broju zaposlenih s evidencija veliki broj je i ekonomskih i strojarskih tehničara, medicinskih sestara, ali zbog hiperprodukcije ovog kadra oni su ujedno i najbrojniji na evidencijama nezaposlenih.

Oglas

Najtraženiji među visokokvalificiranim /VKV/ i kvalificiranim /KV/ radnicima su krojači, varioci, bravari, radnici za jednostavne poslove, kuhari, vozači kamiona, a po broju zaposlenih sa evidencije tu su još i automehaničari i frizeri, s tim da je, opet, zbog hiperprodukcija kadra frizera i automehaničara veliki broj nezaposlenih.

– Ovdje treba uzeti u obzir kako je potreba za nekim od navedenih zanimanja daleko veća od nekih drugih. S druge strane najviše nezaposlenih sa VKV i KV kvalifikacijom su trgovci, bravari, automehaničari, frizeri, kuhari, a u pojedinim sredinama viškova ima i među konobarima, stolarima, krojačima, navode iz Agencije.

Detaljne informacije o najtraženijim zanimanjima u deržavi, ali i po županijama mogu se pronaći na stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Oglas

Centralna.ba

Nastavi čitati

Gospodarstvo

Mate Rimac u Dubaiju predstavio prvi projekat Bugatti Residence na svijetu

Objavljeno

Piše

Osnivač i direktor tvrtki Rimac Automobili i Greyp Bikes Mate Rimac oglasio se sinoć na Facebooku gdje je naveo da je jučer zajedno s njegovim partnerom Binghattijem predstavio prvi projekat Bugatti Residence na svijetu ispred pune Coca Cola Arene u Dubaiju sa 15.000 gostiju.

-Veoma sam ponosan na ovaj projekat, naš tim koji je neumorno radio na njemu i našeg sjajnog partnera Binghattija. Kao što je Ettore Bugatti rekao: “Ako se može porediti, to više nije Bugatti.” Potrudit ćemo se da bude zaista jedinstven i zaista Bugatti – poručio je Rimac.

Nastavi čitati

BiH

Pogledajte zaradu telekomunikacijskih poduzeća u BiH

Objavljeno

Piše

Borba na tržištu telekomunikacija u punom je jeku. Tradiocionalni igrači i dalje drže svoje pozicije, a priključuju im se i novi “izazivači”, izvještava BiznisInfo.ba.

U prošloj godini najveće prihode i dobit imala je Mtel grupa (Mtel + akvizirane kompanije), i oni su iznosili 539 miliona maraka, uz neto dobit od 85 miliona. Zabilježen je rast svih parametara.BH Telecom je prošle godine ostvario ukupne prihode od oko 510 miliona KM, dok je dobit bila oko 55 miliona KM (pad od preko osam miliona KM).

HT Mostar (Eronet) također je poslovao pozitivno, iako sa daleko manjom dobiti od ispod milion KM.

Zanimljivo je da je pozitivno poslovao novi igrač na tržištu, kompanija Novotel. Firma je ostvarila prihode od preko milion maraka i dobit od skoro 400 hiljada maraka.

Oglas

Ako se uzme u obzir da je riječ o novom igraču na ovom veoma konkurentnom i zahtijevnom tržištu, može se reći da je riječ o velikom uspjehu.

Ovo su rezultati poslovanja telekomunikacijskih kompanija u 2022. godini:

Mtel grupa

  • Ukupni prihodi – 539 miliona KM
  • Dobit – 85 miliona KM

BH Telecom

  • Ukupni prihodi – 509.999.945 KM
  • Dobit – 54.993.361 KM

HT Mostar

  • Ukupni prihodi – 202.721.128 KM
  • Dobit – 758.672 KM

Novotel

  • Ukupni prihodi – 1.373.870 KM
  • Dobit – 389.119 KM
Nastavi čitati

Najnovije vijesti

BiHprije 5 minuta

Firmi iz Širokog Brijega greškom isporučen kokain u bananama vrijedan više od 20 miliona KM

U Širokom Brijegu je pronađena velika količina kokaina u paketima banana u jednoj firmi, a slučaj je policiji prijavio vlasnik...

Sportprije 1 sat

Juniori Dinama prvaci Hrvatske

U posljednjem, 30. kolu Prve nogometne lige za juniore Dinamo je slavio protiv Osijeka 4:1 u dvoboju koji je igran...

Središnja Bosnaprije 3 sata

Održana biciklijada “Maculje 2023”

Ispred zgrade Općine Novi Travnik danas u 10 sati startala je tradicionalna biciklijada “Maculje 2023” u organizaciji Biciklističkog kluba “Asovi”....

Sportprije 3 sata

Zajednica žena kraljica Katarina Kosača iz Busovače pobjednice odbojkaškog turnira u Novom Travniku

U subotu, 3. lipnja, Zajednica žena kraljica Katarina Kosača Novi Travnik organizirala je turnir u odbojci. Turnir, na kojem su nastupile članice...

Sportprije 3 sata

Kiseljak open: Danas nas očekuke pravi teniski spektakl

Zbog kiše, jučer su završena tek tri meča na teniskom turniru “Juicy Kiseljak open” i danas nas očekuje pravi spektakl.Na...

Društvoprije 6 sati

Hrvati s djecom napustili Zambiju i sletili u Dubai

Dvanaest hrvatskih državljana, osmero odraslih i četvero njihove djece napustilo je u petak navečer zambijski glavni grad Lusaku te se...

BiHprije 8 sati

Sarajevo: Let 3 na BaŠČaršijskim noćima

Riječka grupa Let 3 stiže u Sarajevo, a nastupit će prvog srpnja u Bosanskom kulturnom centru u okviru Baščaršijskih noći....

Sportprije 8 sati

Ovog vikenda utakmice 30.kola Druge lige FBiH Zapad

Ovog vikenda na programu su utakmice  tridesetog kola Druge lige FBIH – Grupa ZAPAD, koje se igra 03.06.2023.godine, ovo je...

Oglas
Oglas