NS ŽSB o napadu na Halepa

28

Povodom napada na Amera Halepa , potpredsjednika NS ŽSB i člana IO NSFS BiH na manifestaciji “Put u Brazil” održanoj u Sarajevu , u utorak je u prostorijama NS ŽSB u Travniku održana presica na kojoj je Komisija za hitnost ovog saveza zatražila istragu i provođenje disciplinskog postupka od strane NSFS BiH i NSF BiH.

-- Oglas ---

Novinarima su se obratili Anto Bilješko predsjednik NS ŽSB, te članovi IO NS ŽSB Dragu Suban i Ibrahim Đogić. Ovim povodom će se 03. siječnja 2014.godine i sastati IO NS ŽSB. Inače, Halep je napad prijavio policiji te u medicinskoj ustanovi obavio liječnićki pregled.

Komisija za hitnost je održala i sjednicu na kojoj su doneseni slijedeći zaključci:

1. Traži se podnošenje prijave od strane Elvedina Begića – predsjednika NS/FS BiH i Mate Jozića – predsjednika NS F BiH protiv Hamde Spahića – člana Izvršnog odbora NS F BiH radi fizičkog napada i nanošenja tjelesnih povreda i duševne boli Ameru Halepu – članu Izvršnog odbora NS/FS BiH i dopredsjedniku NS ŽSB. Fizički napad se dogodio 27.12.2013.godine u Sarajevu povodom Manifestacije “Put do Brazila” koja je održana u Domu mladih u Sarajevu. Ukoliko se ne postupi po navedenom zaključku iskoristit će mo sve raspoložive pravne radnje koje nam omogučuje Statut i ostali važeći akti NS/FS BiH , te će mo o svemu obavjestiti javnost putem raspoloživih medija.

2. Zakazuje se vanredna sjednica Izvršnog odbora NS ŽSB za dan 03.01.2014. godine, kako bi na istoj upoznali članove Izvršnog odbora o događajima na već pomenutoj Manifestaciji u Sarajevu, te o istom zauzeti odgovarajuće stavove.

3. Odlukom Izvršnog odbora NS F BiH sa sjednice održane 27.12.2013.godine u Sarajevu pod predsjedavanjem Mate Jozić – predsjednika NS FBiH donesena je Odluka o forimaranju posebne komisije sa ciljem detaljne provjere svih primjedbi na djelovanje i funkcionisanje NS ŽSB iznesenih u nekoliko anonimnih pisama upućenih NS F BiH.

Na osnovu gore navedenog zaključeno je sljedeće:

– NS ŽSB je otvoren za sve dobronamjerne sportske institucije pa i za pomenutu Komisiju NS F BiH, te u vezi s tim:

– Tražimo Da NS F BiH postupi po članu 16 Statuta NS F BiH u vezi sa ispunjavanjem uslova za status člana Izvršnog odbora NS F BiH , jer raspolažemo saznanjima da pojedini članovi Izvršnog odbora NS F BiH ne ispunjavaju uslove iz odredaba pomenutog člana navedenog Statuta, jer nisu dostavili tražene dokumente koji su navedeni u članu 16 Statuta NS F BiH, te poduzmete odgovarajuće mjere i informišete članstvo u vezi s tim.

– Tražimo odgovor od NS F BiH zašto do sada nije odgovoreno na naše traženje o zakazivanju zajedničkog sastanka predstavnika NS ŽSB, NS USŽ i NS F BiH, a sve radi rješavanja otvorenih pitanja između dva navedena Saveza.

– Neshvatljivo je da je prošlo više od 4 dana od pomenutih događaja u Domu mladih 27.12.2013.godine, a da predsjednici Begić i Jozić nisu se oglasili u medijima u vezi s tim.

4. Pod točkom ostala pitanja rspravljalo se o aktivnosti člana Izvršnog odbora NS F BiH Slavena Garić na sjednicama navedenog organa a u vezi sa istinitim prenošenjem odluka i stavova sa sjednica Izvršnog odbora NS ŽSB, te ukoliko se dokaže suprotno od navedenog iskoristit ćemo Statutarno pravo i opozvati istog sa navedene funkcije. (NS ŽSB)