Novi Travnik: Javni poziv za dodjelu pomoći za obnovu svojih gospodarskih objekata u svrhu održivog povratka

39

-- Oglas ---

Na osnovu Odluke o izvršenju budžeta Općine Novi Travnik za 2015. godinu (poglavlje 13)–stavka izdaci za raseljene osobe i povratnike i Poslovnika o radu Općinskog vijeća Novi Travnik, Općina Novi Travnik objavljuje javni natječaj:

Kojim se potencijalni korisnici pomoći čiji su stambeni objekti obnovljeni i koji su se vratili u prijeratno prebivalište na području Općine Novi Travnik, pozivaju da podnesu prijavu za dodjelu pomoći za obnovu svojih gospodarskih objekata u svrhu održivog povratka.

Izbor korisnika se odnosi na pomoć u obnovi gospodarskih objekata i to:

– Obnova gospodarskih objekata dodjelom građevinskog materijala –

Ukupna vrijednost projekta je: 20.000,00 KM.

1. OPĆI KRITERIJI / potrebna dokumentacija

Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve kandidate

1.1. Korisnik pomoći je povratnik

– Povratnik (potvrda od nadležne općinske službe)

1.2. Dokaz o vlasništvu nad nepokretnom imovinom

– posjedovni list ne stariji od 6 mjeseci (osigurat će nadležna općinska služba)

1.4. Korisnik nije bio korisnik pomoći ili do sada nije dobio dovoljno za sanaciju

– Ovjerena izjava korisnika

2. POSEBNI KRITERIJI/ potrebna dokumentacija

2.1. Dokaz o pripadanju jednoj od sljedećih ranjivih kategorija:

– Socijalne kategorije

– Osobe sa onesposobljenjem/ invaliditetom

– Samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji obitelji

– Obitelji poginulih branitelja / šehidske obitelji

– Obitelji nestalih osoba i bivši logoraši

2.2. Broj članova kućanstva – kućna lista, dostaviti i

– svaki punoljetni član obitelji (kopija osobne iskaznice).

– svaki maloljetni član (kopija rodnog lista)

gospodarskog objekta

Mjesto podnošenja prijava i dokumentacije:

Kandidati će prijavu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija podnositi na adresu Općine Novi Travnik, preko protokola Općine u zapečaćenoj koverti sa naznakom “Komisiji Općinskog vijeća Novi Travnik za izbor korisnika donacije” – ODRŢIVI POVRATAK – ZA JAVNI

POZIV – NE OTVARAJ – ili putem pošte preporučeno na adresu:

Općina Novi Travnik, Kralja Tvrtka bb /protokol/, 72290 Novi Travnik .

Odabir korisnika će vršiti Komisija za izbor korisnika donacije imenovana od strane Općinskog vijeća

Novi Travnik, a nakon usuglašavanja liste korisnika, lista će biti objavljena na oglasnoj ploči s naznačenim rokom za prigovor.

Prijave za aplikaciju i sve potrebne informacije mogu se dobiti u Općini Novi Travnik: Služba za gospodarstvo/privredu, razvitak, obnovu i stambeno-komunalne poslove, kontakt osoba Viktor Ramljak, telefon: 030/795-629 i telefon: 030/795-623

VRIJEME TRAJANJA POZIVA: Poziv se raspisuje u trajanju od dvadeset dana od dana objavljivanja i to od 29.06.2015. godine do 18.07.2015. godine

Tekst Javnog poziva i sve detaljne informacije se mogu naći na web stranici Općine Novi  Travnik, www.ont.gov.ba