Grupacija poslodavaca za djelatnost građevinarstva pri Udruženju poslodavaca FBiH i Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala FBiH potpisali su danas Kolektivni ugovor o pravimo i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva.

Ugovorom je definisana najniža satnica koja sada iznosi 3,25 KM neto, dok će minimalna plata iznositi između 650 i 670 KM, plus topli obrok, prijevoz i druga davanja.

“Ovaj ugovor rezultat je visokog stepena saglasnosti koji smo imali sa predstavnicima Sindikata tokom pregovora. On je rezultat maksimalnih napora poslodavaca i sindikata. Očekujemo da i nadležne institucije vlasti daju svoj doprinos povećanju minimalne plate na način da smanje opterećenja na rad na maksimalno 30 posto, donesu odredbe o zakonu o dobiti kojim će se reinvestiranje osloboditi plaćanja poreza na dobit, te smanje i ukinu brojne parafiskalne namete koje su poslodavci obavezni plaćati”, kazao je Džemal Hasković, predsjednik pregovaračkog tima u ime Udruženja poslodavaca.

Murat Škamo, predsjednik Sindikata, naglasio je značaj potpisivanje ugovora, tim više što je ovo prvi ugovor koji se potpisuje nakon 20 godina

Ugovor potpisali predstavnici Sindikata i poslodavaca (Foto: T. S./Klix.ba)

“Osim dogovorene satnice, koja je sada 3,25 KM neto, utvrđeni su i dodaci na platu i to za prekovremeni rad najmanje 20 posto od neto satnice, noćni rad najmanje 25 posto, rad na dan sedmičnog odmora najmanje 30 posto, te rad u dane praznika koji su po zakonu neradni najmanje 50 posto od neto sadnice”, kazao je Škamo.

Direktor UPFBiH Mladen Pandurević izrazio je iznenađenje reakcijama rukovodstva Saveza samostalnih sindikata BiH u vezi sa određivanjem minimalne plate.

“Potpuno nam je nejasno ponašanje rukovodstva, čiji članovi danas potpisuju kolektivne ugovore, a već sutra izlaze sa novim, povećanim zahtjevima. Ne želimo da se teško uspostavljeno povjerenje poljulja te ih pozivamo da nastavimo saradnju u obostranom interesu”, kazao je Pandurević.

Kolektivni ugovor zaključen je na period od godinu dana. Potpisanim Kolektivnim ugovorom regulišu se pitanja iz radnih odnosa i u vezi sa radnim odnosima, važenje Kolektivnog ugovora, način utvrđivanja plate i naknada plate, utvrđivanje najniže satnice i niže od najniže satnice, način i visina obračuna povećanja plate po osnovu otežanih uslova rada, naknada plate u slučaju smrti radnika i člana uže porodice, za vrijeme odsustva sa rada, za vrijeme bolesti radnika i u vrijeme rada na terenu.

Također se regulišu i način i visina utvrđivanja naknade za službena putovanja, uslove i visina naknade plate zbog odsustva sa radnog mjesta žene za vrijeme trudnoće u slučaju kad ne može biti raspoređena na druge poslove, pravo na otpremninu, uslovi za rad sindikata, postupak kolektivnog pregovaranja i načina mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova, postupak kolektivnog pregovaranja, zaključivanja i otkazivanja kolektivnog ugovora, te drugih pitanja od značaja za uređivanje odnosa između poslodavaca i radnika koja nisu ili nisu u cijelosti uređena Zakonom o radu i drugim propisima, odnosno, pitanja za koja je Zakon predvidio da će biti uređena kolektivnim ugovorom.

Potpisani Kolektivni ugovor će se početi primjenjivati dan nakon objavljivanja u Službenim novinama.

Izvor-Klix.ba