MUP ŽSB: Raspisan Javni oglas za prijem 46 policajaca

229

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Kantona Središnja Bosna (“Službene novine Kantona Središnja Bosna” broj: 12/06, 1/08 i 12/09) Povjerenstvo za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu za početni čin “policajac” raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA IZBOR KANDIDATA ZA ŠKOLOVANJE NA POLICIJSKOJ AKADEMIJI U SARAJEVU

I

(broj upražnjenih pozicija) Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna, Uprava policije vrši prijem kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu za početni čin “policajac” kako slijedi: -46 kandidata sa najmanje IV (četvrtim) stupnjem školske spreme- za prvi nivo pristupanja u činu “policajac”.

II

(obuka) Osnovna obuka kandidata obavljat će se na Policijskoj akademiji u Sarajevu. Odabrani kandidati pohađaju osnovnu obuku kao kadeti. Osnovna obuka kandidata traje 8 mjeseci za prvi nivo pristupanja u činu “policajac”. Nakon uspješno završene osnovne obuke kadeti prolaze period probnog rada u trajanju od 12 mjeseci.

III

(opći i posebni uvjeti za zapošljavanje policijskih službenika prema Zakonu o policijskim službenicima SBK/KSB) Da bi bila zaposlena kao policijski službenik, osoba mora ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom o policijskim službenicima Kantona Središnja Bosna. Opći uvjeti:

a) da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine,

b) da je u životnoj dobi od 18 – 27 godina za početni čin “policajac”,računajući do isteka roka za podnošenje prijava na javni oglas.

c) da ima završen najmanje IV (četvrti) stupanj školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu “policajac”,

d) da ima liječničko uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca, kao dokaz o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za rad,

e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere,

f) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa sukladno kaznenom zakonodavstvu,

g) da ga nije optužio Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

Posebni uvjeti: -položen ispit za vozača “B” kategorije I V (potrebna dokumentacija za prijavu na Oglas)

Uz prijavni obrazac na oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene fotokopije):

1. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena fotokopija uvjerenja).

2. Diploma o završenoj školskoj spremi najmanje IV (četvrtog) stupnja (ovjerena fotokopija diplome) za prvi nivo pristupanja u činu “policajac”.

3. Ovjerena izjava kod nadležnog organa da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere-točka e) Oglasa,

4. Ovjerena izjava kod nadležnog organa da ga nije optužio Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom -točka g) Oglasa,

5. Ovjerena izjava kod nadležnog organa o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije sa naznačenim serijskim brojem vozačke dozvole.

Prijavni obrazac će biti dostupan kandidatima u sjedištu MUP-a SBK/KSB Aleja konzula bb, Travnik, kao i na web stranici MUP-a SBK/KSB www.mupsbk-ksb.gov.ba.

Kandidati su dužni u prijavnom obrascu na Javni oglas navesti serijski broj osobne karte i naziv organa koji je izdao osobnu kartu, te serijski broj vozačke dozvole za „B“ kategoriju i naziv organa koji je izdao vozačku dozvolu, a Povjerenstvo će po službenoj dužnosti izvršiti provjere vjerodostojnosti izdatog dokumenta za kandidate koji budu predloženi za upućivanje na osnovnu policijsku obuku. Napominjemo da će Komisija opći uvjet koji se odnosi na činjenicu kaznenog kažnjavanja iz članka 46. Zakona o policijskim službenicima KSB utvrditi naknadno, po službenoj dužnosti, i to za kandidate koji su uspješno završili testiranja i koji su odabrani radi upućivanja na ljekarski pregled i sigurnosne provjere.

Izabrani kandidati koji budu predloženi za upućivanje na osnovnu policijsku obuku dužni su dostaviti:

1. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

V (testiranje i odabir kandidata) Svim kandidatima koji pristupaju testiranju, a s ciljem zaštite osobnih podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, dodjeljuje se četveroznamenkasti identifikacijski broj, na temelju kojeg će se evidentirati. Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete za zapošljavanje i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje uključuje: test općeg znanja (uključujući i pismeni rad), test tjelesne sposobnosti (morfološki status i test fizičke spremnosti), usmeni test-intervju.

Test općeg znanja pored pitanja iz oblasti općeg obrazovanja i informiranosti obuhvaća pitanja iz sljedećih oblasti: ustavni sustav Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i /Kantona Središnja Bosna, organizacija organa uprave, Zakon o unutarnjim poslovima KSB i Zakon o policijskim službenicima KSB, uredsko poslovanje, oblasti sigurnosti prometa na cestama, javnog reda i mira te zaštite osobnih i tajnih podataka.

Pisani rad se radi na zadatu temu koja može biti iz oblasti: općeg obrazovanja, kulture, rada policije u zajednici, javnog prometa, oblasti zakona o prekršajima i kaznenog zakona. Pisanim radom se provjerava motivacija, interesiranje i pismenost kandidata. Test općeg znanja biti će u skladu sa minimalnim stupnjem obrazovanja za nivo kojem kandidat pristupa.

Propisi po kojima će se vršiti testiranje su objavljeni na web stranici MUP-a KSB. Konačna lista izabranih kandidata biće objavljena na oglasnoj ploči Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna. Izabrani kandidati će biti upućeni na liječnički pregled radi provjere psihofizičkih sposobnosti za obavljanje policijskih poslova. Ukoliko se pregledom ustanovi da kandidat nije sposoban za obavljanje policijskih poslova, takav kandidat neće biti upućen na Policijsku akademiju radi obuke.

Za izabrane kandidate će biti izvršene sigurnosne provjere u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, broj: 54/05 i 12/09). Ukoliko se za bilo kojeg kandidata utvrde sigurnosne smetnje za rad u policijskom organu, takav kandidat neće biti upućen na školovanje na Policijsku akademiju. Odabir kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu vršit će se sukladno člankom 4. (nacionalna zastupljenost) Zakona o policijskim službenicima Kantona Središnja Bosna, Pravilnikom o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja u procesu zapošljavanja policijskih službenika („Službene novine Kantona Središnja Bosna“ broj: 11/13, 10/15 i 12/16)( –Pravilnik objavljen na WEB stranici MUP-a KSB). VI (način oglašavanja i rokovi za prijavu) Prijavu na oglas sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti isključivo preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna, Travnik, ulica Aleja konzula bb, 72270 Travnik , s naznakom “Javni oglas- čin “policajac”-ne otvarati“.

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidatima koji ne budu izabrani, dokumentacija se neće vraćati.