Natječaj za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na Vlašiću na korištenje radi izgradnje

28

Na temelju članka 45. 46. i 48. Zakona o građevinskom zemljištu (“Sl.novine FBiH”, br.25/03) i člana 16. općinske Odluke o građevinskom zemljištu (“Sl.novine Općine Travnik”, br.25/04), načelnik Općine Travnik raspisao je Konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje.

-- Oglas ---

Predmet konkursa je dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu lokalitet Vlašića-Babanovac, koje je označeno kao:

1. k.p.br 1581/371 zv. “Mali i veliki Šantić” gradilište u površini od 549 m2, upisana u p.l.br.14 K.O.Šišava – posjed Općina Travnik, a koja je identična sa k.č. broj 378/156 iste površine upisana u Zk.ul. broj 1 K.O. Lužnica-ONI organ upravljanja NO-e Travnik.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima informiranja.