Imenovanja u odborima HT Mostar, Autocestama i Željeznicama

25

-- Oglas ---

Kao što je Patria najavila ranije Vlada FBiH danas je imala više tačaka, a koje se tiču kadrovske politike.

Tako je Vlada FBiH dala dvije punomoći za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava: Jasmini Pašić za JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, a Suadu Krvavcu za PS „Vitezit” d.o.o. Vitez, prenosi Nap.ba.

Federalna vlada dala je prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti dosadašnjih članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar uime državnog kapitala, prije isteka mandata zbog gubitka povjerenja.

Za privremeno imenovanje na ove dužnosti, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počevši od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora, suglasnost je data za Davora Tomića, Bojana Domića, Mirsada Brekala, Suzanu Petrović, Tihomira Čelana i Gordana Galića.

Prethodna suglasnost data je i Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti dosadašnjih članova Uprave društva, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje vršilac dužnosti članova Uprave društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci, za Jasmina Buču (direktor), te Ivicu Ćurića (izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove), Marina Jelčića (izvršni direktor za projektiranje i građenje), Adema Zolja (izvršni direktor za upravljanje i održavanje) i Adisu Hadžić (izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove).

Danas je donesena Odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje Enisa Džafića za predsjednika Uprave.

Vlada je, na lični zahtjev, razriješila dužnosti Domagoja Matijaševića dužnosti v.d. direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški, te na ovu dužnost, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka imenovanja u skladu sa Zakonom o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH, imenovala Ivana Hercega.

Prije isteka mandata i na lični zahtjev, dužnosti je razriješen direktor Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću Mirsad Demirović, a na ovu dužnost je, na period od četiri godine, imenovan Edham Veladžić.

Za direktora Kazneno­popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu, na period od četiri godine, danas je imenovan Amer Softić.

U Vijeće za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH danas su imenovani Željko Obradović (predsjednik), Josip Martić, Elvira Dilberović, Mehmed Cero, Mervana Hadžimurtezić, Zada Gabela, Ajša Softić, Elvedina Hodžić, Marinko Bošnjak, Pavo Boban i Galiba Karačić.

Izmjenom postojećeg Rješenja, u ekspertnu Radnu grupu za pripremu prijedloga potrebnih izmjena zakona i drugih propisa, kojima će, na novim osnovama biti uređeni način formiranja, korištenja, obnavljanja, teritorijalnog razmještanja, osiguranja i održavanja prostora za smještaj i čuvanje, poslovanje i financiranja federalnih robnih rezervi, te prava i dužnosti federalnih organa u poslovanju federalnim robnim rezervama, kao i za pravljenje presjeka postojećih skladišnih kapaciteta, postojećeg stepena devastiranosti skladišnih i drugih potencijala svih vrsta, te eventualnu pripremu prijedlog revitalizacije tih kapaciteta, imenovana je Amra Vučijak.