Evo kako do besplatne ljekarske pomoći dok ste u inostranstvu

117

Građani koji putuju u inostranstvo i ako nisu kupili privatnu polisu zdravstvenog osiguranja mogu da računaju na besplatnu hitnu medicinsku pomoć u 13 zemalja zahvaljujući Bilateralnom sporazumu o socijalnom osiguranju koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa drugim državama.

DO ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U 13 ZEMALJA

Takav je slučaj kako su za Akta.ba portal pojasnili u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sa Austrijom, Belgijom, Crnom Gorom, Češkom, Holandijom, Hrvatskom, Mađarskom, Makedonijom, Njemačkom, Slovenijom, Srbijom, Turskom i Velikom Britanijom.

Vrlo važno je znati da kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja, snosi troškove samo ukoliko vam je, prije dolaska u inostranstvo, izdat odgovarajući dvojezični obrazac utvrđen u skladu sa odredbama konvencije, odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.

“Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može da koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Nadležni kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja osiguranim licima na osnovu pismenog zahtjeva, izdaje potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno odgovarajući dvojezični obrazac. Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezični obrazac, može se izdati samo osiguranom licu za koje je, prije odlaska u inostranstvo, utvrđeno da ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje i stalan nadzor doktora medicine”, pojasnili su u Zavodu.

Utvrđivanje i ocjenu zdravstvenog stanja, prije odlaska u inostranstvo, obavlja izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno doktor medicine rada. Ocjenu zdravstvenog stanja osiguranog lica izabrani doktor medicine daje na osnovu neposrednog ljekarskog pregleda, izvršenog uvida u zdravstveni karton i potrebne laboratorijske, RTG snimke i druge medicinske nalaze iz kojih se može pouzdano utvrditi zdravstveno stanje osiguranog lica.

“Radi pojednostavljenja procedure, Zavod traži da se uz podnesak priloži samo izvod iz medicinske dokumentacije. Ukoliko iz  istog proizlazi  da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje i stalan nadzor doktora medicine, kontrolor Zavoda daje saglasnost, a  u suprotnom traži se dopuna dokumentacije određenog specijaliste, na osnovu koje se izdaje potvrda, odnosno dvojezični obrazac osiguraniku, a koji se prilikom preuzimanja plaća u iznosu od 1 KM”, kažu u Zavodu, pojašnjavajući kako osiguranim licima (na službenom putovanju u inostranstvu i koja borave u inostranstvu po privatnom poslu, turisti i sl.) obezbjeđuje se zdravstvena zaštita samo u slučaju hitne medicinske pomoći, i to u trajanju najduže do 30 dana u toku kalendarske godine. Također i članovima porodice osiguranog lica, za vrijeme njihovog boravka u inostranstvu sa osiguranim licem, obezbjeđuje se zdravstvena zaštita pod istim uvjetima.

NAKNADA TROŠKOVA

“U slučaju potrebe, osigurano lice predaje dvojezični obrazac o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, najbližem nosiocu socijalnog osiguranja druge države ugovornice, u skladu sa odredbama konvencije o socijalnom osiguranju, odnosno Potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, osigurano lice, u slučaju potrebe, predaje najbližem DK (diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u inostranstvu) predstavništvu u zemlji u kojoj boravi”, naglasili su iz Zavoda.

Pojašnjavaju, ukoliko je osigurano lice koje je koristilo zdravstvenu zaštitu u inostranstvu na osnovu potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezičnog obrasca, izdatog od strane kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, i lično platilo troškove zdravstvene zaštite, može podnijeti zahtjev nadležnom kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja za naknadu navedenih troškova.

“Uz zahtjev osigurano lice podnosi račun o visini plaćenih troškova, kao i medicinsku i drugu dokumentaciju kojom se dokazuje da je zdravstvena zaštita korištena. Naknada troškova isplaćuje se osiguranom licu u KM, prema važećem srednjem kursu na dan isplate. Za osigurana lica koja su koristila zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojima prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezični obrazac, troškove korištene zdravstvene zaštite snosi osigurano lice lično, odnosno pravno ili fizičko lice koje je osigurano lice uputilo na rad u inostranstvo”, pojasnili su u Zavodu.

E. Ko.