Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada FBiH na 90. sjednici održanoj 04. prosinca prihvatila izjašnjenje na obavijest ŠPD “Srednjobosanske šume” d.o.o. Donji Vakuf s prijedlogom za izmjenu zaključaka sa sjednice od 3.9.2013. godine koji se odnose na zaštitu izvorišta Kruščica.

Federalno ministarstvo je donošenjem drugostupanjskog rješenja od 26.2.2013. godine potvrdilo postojanje pravnog temelja u Zakonu o vodama i Pravilniku o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodo-snabdijevanje stanovništva za izdavanje vodnog akta za sječu šume u zaštitnim zonama izvorišta Kruščica. Sukladno s tim, nema temelja za mijenjanje zaključka Federalne vlade.

To potvrđuju i komentari JP Vodovod i kanalizacija Zenica kao korisnika ovog izvorišta, koji potvrđuju već vidljive pozitivne učinke obustave sječe šume. Dakle, pribavljanje vodnog akta za sječu šume u zaštitnim zonama svakog izvorišta, pa i Kruščice, preduvjet je za ograničenu sječu. U protivnom je inspekcija obavezna sječu zabraniti i sankcionirati. Stoga je Federalna uprave za inspekcijske poslove 12.12.2012. godine i izdala Rješenje o zabrani sječe šume do pribavljanja vodnog akta.

Zaključak Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo od 25.3.2013. godine kojim je zahtjev za izdavanjem vodnog akta u ponovljenom postupku odbačen, nije sukladan propisima koje reguliraju tu oblast i kojima je propisano da je za sječu šume u zaštitnim zonama izvorišta nužno pribaviti vodni akt. Budući da u ovom predmetu Agencija za vodno područje Sarajevo nije postupila po rješenju Federalnog ministarstva kao drugostupanjskog organa već ponovo donijela identičan zaključak, u Federalnom ministarstvu je u tijeku postupak sukladan odredbama Zakona o upravnom postupku.

Također, Vlada Federacije BiH je obvezala Federalno ministarstvo pravde da putem Upravne inspekcije provede inspekcijski nadzor i naloži mjere za zakonito postupanje svih tijela nadležnih za izdavanje odobrenja za izvođenje aktivnosti u području izvorišta Kruščica, uključujući i AVP Sava.

Imajući u vidu kako sječa šume u zaštitnim zonama Kruščice izravno ugrožava izvorište, što za posljedicu ima redukciju vode u Zenici i Vitezu, cilj izdavanja vodnog akta je usuglašavanje sječe s uvjetima zaštite izvorišta.

Odgovori