Vlada SBK je na 5. vanrednoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti na konačnu listu o prijemu volontera u kantonalnim tijelima uprave. Konačna lista:

Primljeni volonteri su:

1.Jokić Boris………………………..Bugojno……………………..bach. ing. ekologije

2.Visković Anita…………………..Bugojno …………………….bach. novinarstva

3.Ivoš Antonija…………………….Bugojno……………………..bach. znanosti okoliša

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

4.Pavlović Lucija………………….Bugojno……………………..dipl. ing. agronimije

5.Visković Vedrana………………. Bugojno…………………….magistar prava

6.Paurević Dajana……………….. Bugojno…………………….magistar prehr. tehnoligije

7.Brnada Mario…………………… Bugojno…………………….magistar računarstva

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

8.Tomas Ivan………………………..Bugojno…………………….magistar računarstva

9.Akrap Igor…………………………Busovača,…………………..bach. biologije i kemije

10. Vučić Denis…………………….. Busovača……………………bach, ekonomije

11.Komšić Biljana…………………. Busovača………………….. bach. ekonomije

12.Petrović Bojan……………………Busovača,………………….bach. menadžmenta

13.Marinić Tanja…………………….Busovača…………………..bach. sigur. i mirovnih studija

14.Andrijašević Bojan……………..Busovača……………………dipl. ekonpmista

15.Popović Anica……………………Busovača…………………….dip. pravnik

16.Prusac Goran……………………. Busovača……………………dipl. pravnik

17.Krišto Katarina…………………. Busovača……………………magistar ekonomista

18.Ljubos Marko…………………….Busovača……………………magistar ekonomista

19.Grubešić Vedran…………………Busovača……………………magistar ekonomista

20.Laštro Josipa………………………Busovača……………………magistar ekonomista

21.Vuleta Marija……………………. Busovača……………………magistar građevinarstva

22.Čolić Valentina………………….. Busovača……………………magistar ing. prometa

23.Vidović Adrijana…………………Busovača…………………….magistar prava

24.Zelenika Ivan…………………… .Busovača…………………….pravnik

25.Varešković Maja…………………Busovača…………………….prof. hrv. jezika i knjiž.

26.Zahirović Izeta / Begović,……Donji Vakuf…………………..bach. novinarastva

27.Glišić Marko…………………….. Donji Vakuf………………….dipl. ing. šumarstva

28.Perica Marija………………………Fojnica………………………bach. ekonomije

29.Kožul Ivanela……………………..Fojnica………………………..bach. općeg prava

30.Šušnjara Marlena…………………Fojnica………………………bach. pedagogije

31.Knežević Marnela……………….Fojnica………………………..bach. poljoprivrede

32.Puljić Marija………………………Fojnica….. …………………..bach. reg. i prost. planiranja

33.Kapetanović Perica…………….. Fojnica……………………….magistar ekonomije

34.Majdandžić Katarina……………G.Vakuf- Uskoplje………. .bach. agronimije

35.Kolak Martina…………………..G.Vakuf-Uskoplje……………bach. agronomije

36.Batinić Antonela……………… G.Vakuf-Uskoplje……………bach. eduk. i rehabilitacije

37.Jurina Andrea……………………G. Vakuf-Uskoplje………….bach. eduk. i rehabilitacije

38.Grubeša Vladimir………………G. Vakuf-Uskoplje…………..ekonomista

39.Oreč Martina…………………….G. Vakuf-Uskoplje………….magistar novinarstva

40.Jurić Katarina……………………Jajce…………………………….bach. agronomije

41.Leovac Božana………………….Jajce……………………. …………bech. ing. prometa

42.Hrnjić Igor………………………..Jajce………………………………..bech. kriminologije

43.Miketa Jelena……………………Jajce…………………………………bach. razredne nastave

44.Ladan Dragan…………………..Jajce……………………… ………..bach. sanit. inženjeringa

45.Štrkalj Dragan…………………..Jajce………………………………..diplomirani ekonomista

46.Čosić Mario……………………..Jajce…………………………………dipl. sanitarni inženjer

47.Davidović Sanja………………..Jajce……………………………..ing. orga. i menadžmenta

48.Bojčetić-Zulić Sunčica……….Jajce…………………………………magistar agronomije

49.Jajalo Mijo……………………… Jajce………………………………..magistar građevinarstva

50.Budeš Matea……………………. Jajce…………………………….. magistar socijalnog rada

51.Ladan Marina……………………Jajce……………………………… magistar socijalnog rada

52.Tomić Katarina………………….Kiseljak………………………………bach. općeg prava

53.Zuljević Nela…………………… Kiseljak………………………………bach. posl. ekonomije

54.Bošnjak Suzana…………………Kiseljak……………………………bach. poslovnog prava

55.Drljepan Gordana………………Kiseljak……………………………….bach. prava

56.stjepanović Biljana…………….Kiseljak……………………………….bach. prava

57.Raguž Andrea……………………Kiseljak……………………………….bach. socijalnog rada

58.Vujević Nikolina……………….Kiseljak……………………………….bach. socijalnog rada

59.Lijak Ivana……………………….Kiseljak……………………………….bach. socijalnog rada

60.Milović Sanko…………………. Kiseljak………………………………dipl. veterinar

61.Kristić Mateo-Ivan…………….Kiseljak……………………………… ing. prom. i kom.

62.Đukić Slađana…………………..Kiseljak…………………………….magistar kriminalistike

63.Marušić Andra………………….Kiseljak……………………………magistar socijalnog rada

64.Baban Ivana…………………… Kreševo………………………………. bach. ekonomije

65.Kožul Anđela……………………Kreševo……………………………magistar socijalnog rada

66.Valjan Marija…………………… Novi Travnik…………………………bach. agronomije

67.Dujmović Ankica……………… Novi Travnik………………………..bach. ekonomije

68.Dilber Tamara……………………Novi Travnik……………………….. bach. prava

69.Fišić Igor…………………………..Novi Travnik…………………… bach. prehr. tehnologije

70.Đukić Nina………………………..Novi Travnik…………………………bach. soc. rada

71.Čurak Suzana…………………….Novi Travnik…………………………ekonomista

72.Radman Ana………………………Novi Travnik…………………………mag. prehr. ing.

73.Omazić Marija…………………. Travnik…………………………………bach. ekonomije

74.Sučić Nikolina…………………..Travnik…………………………………bach. ing. preh. teh.

75.Šiljak Muharem…………………Travnik……………………………….. bach. ing. prometa

76.Lovrinović Matea……………… Travnik………………………………bach. socijlanog rada

77.Brković Ivo……………………….Travnik………………………………..bach. šumarstva

78.Trifunović Predrag……………..Travnik……………………………..bach.teh.odgoja i infor

79.Matošević Ivana……………….. Travnik………………………………..bach. ekonomije

80.Brkić Ivona……………………….Travnik…………………………………bach. ekonomije

81.Levarda Danijela……………….Travnik………………………………… bach. prava

82.S. Janković Dragana…………. Travnik…………………………….dipl. ing. poljoprivrede

83.Solomun Dražana………………Travnik……………………………….. magistra ekonomije

84.Nevjestić Ljubica………………Travnik…………………………………… magistar politikol.

85.Čović Nikša………………………Travnik………………………………. magistar politologije

86.Rajić Dragana………………….Travnik…………………………………..magistar prehr. teh.

87.Radoš Sanja………………………Travnik……………………………………magistar prometa

88.Valjan Maja………………………Travnik…………………………………..magistar šumarstva

89.Jandrić Martina…………………Travnik…………………………………….pravnik

90.Balta Dragana………………….. Travnik………………………………..stručna,spec.račun. fin.

91.Šehić Adnan………………………Vitez……………………………bach. ekonom.(bank. i osig.)

92.Križanović Ivana………………..Vitez……………………………………… bach. ekonomije

93.Vučenović Dejan………………..Vitez………………………………………. bach. ekonomije

94.Strukar Tina………………………..Vitez………………………………………bach. ekonomije

95.Grabovac Stjepan………………. Vitez……………………………………….bach. ekonomije

96.Halilović Martina………………..Vitez………………………………….bach. hrv., engl. i knjiž.

97.Dragana Šafradin………………..Vitez…………………………bach. menadž. sigurnosti

98.Turić Milena………………………Vitez…………………… bach. prava

99.Vuleta Mateja……………………..Vitez………………….. bach. socijalnog rada

100.Livančić Martina………………..Vitez……………………bach. socijalnog rada

101.Livančić Milan……………………Vitez………………….. dipl. dizajner

102. Krišto Anita……………………….Vitez…………………….dipl. ing. madic. lab. dijag.

103. Bonić Zdravka……………………Vitez…………………… ekonomista

104. Bobaš Ivan………………………..Vitez………………………ekonomista

105.Mihaljević Ivana……………….. Vitez………………….. magistar ekonomije

106.Žepačkić – Topalović Sanja,..Vitez………………….. magistar ekomocije

107.Gudelj Jelena……………………. Vitez ………………….magistar forenzike

108. Kolak Dragan…………………… Vitez…………………. magistar mašinstva

109. Pušelja Zorica…………………… Vitez ……………mag. peda. hrv.jezika i književnosti

110. Kupreškić Anđela…………. Vitez……………………. magistar poslovne ekonomije

111. Kazija Eminudin………… Travnik…………………bach. prava

112. Goloman Arnela………… Travnik…………………pravnik

113 Hodžić Zijad………………..Travnik………………………. pravnik

114. Razić Emina………………..Travnik………………………. bach. prava

115. Grabus Mirza……………… Vitez…………………………..pravnik

116. Hodžić Mehrunisa………. Novi Travnik……………… bach. općeg prava

117. Lendo Armin……………… Novi Travnik………………. bach. prava

118. Srebrenica Azra………….. Busovača……………………. dipl. pravnik

119. Beganović Amar…………. Donji Vakuf………………… bach. općeg prava

120. Rujanac Haris……………..Donji Vakuf……………….. ..bach. polit. nauka

121. Šečić Merima………………Bugojno……………………….dipl. pravnik

122. Kero Kanira…………………Bugojno……………………… bach. prava

123. Đelil Amel…………………. Kiseljak………………………. pravnik

124. Karahasanović Haris…… Kiseljak………………………. bach. prava

125. Latić Lejla………………….G. Vakuf-Uskoplje…………. bach. prava

126. Hasanović Mahir…………Fojnica………………………….pravnik

127. Babić Amel…………………Kiseljak………………………. bach. prava

128. Čejvan Mujo……………….Travnik……………………….. dipl. pravnik

129. Čosić Emina…………… ….Travnik………………… …….bach. poslovne ekonomije

130. Sujolđić Emir………………Travnik………………………… magistar ekonomije

131. Alagić Ibrahim……………. Travnik……………..bach. ekonom., market. i trgovine

132. Mrakić Belma…………….. Travnik……………..bach. ekonomije

133. Bešić Armin…………………Vitez…………………dipl. ekonomista

134. Tirić Adnan………………….Vitez…………………bach. menadžmenta u ekonomiji

135. Šumarić Nermin……………Novi Travnik……..bach. ekonomije

136. Srebrenica Nurija………….Busovača…………..bach. ekonomije

137. Dujso Emina………………. Donji Vakuf……… dipl. ekonomista

138. Kahrić Sead…………………Jajce………………….bach. ekonomije

139. Mecavica Ramiza……….. Jajce…………………dipl. ekonomista

140. Tekešić Almedin…………. Bugojno………….. .bach. poslovne ekonomije

141. Dervišić Almin…………… Bugojno……………..bach. poslovne ekonomije

142. Đino Habiba………………. Kiseljak………………bach. menadžmenta u bankarstvu

143. Begović Emina…………….G.V.-Uskoplje……..bach. poslovne ekonomije

144. Omeragić Ejub……………..Donji Vakuf………. bach. ekonomije

145. Polutan Elma………………..Fojnica………………bach. menadžmenta ekonomije

146. Silanović Mirela……………Travnik………………bach. ing. prometa i komunikacija

147. Kermo Haris…………………Busovača…………..ing. prometa-telekomunikacija

148. Basara Dino………………….Bugojno…………….bach. ing. prometa

149. Duratbegović Amel….G.Vakuf-Uskoplje…….bach. prometa i komunikacija

150. Bečirović-Bešić Alma……Bugojno…………….dipl. ing.elektrotehnike

151. Begović Amila……………..Jajce………………….bach. elektrotehnike, komunikacije

152. Halilović Amir……………..Travnik………………magistar elektrotehnike

153. Đulović Midhet…………….Donji Vakuf……….bach. informatike

154. Karić Senad………………..Vitez…………………..bach. informatike

155. Solo Eldin……………………Novi Travnik………bach. informatike i matematike

156. Grabus Elvis………………..Travnik………………bach. informatike

157. Zukić Emin…………………Travnik………………bach. informatike

158. Kahveđić Zlata…………….Travnik………………bach. tehničkog odgoja i informatik

159. Alimanović Adel………….Travnik………………bach. tehničkog odgoja i informatike

160. Arnautović Mevludin …..Travnik………………ing. informatike

161. Musić Mirsad………………Travnik………………ing. informatike

162. Gaši Nehad………………….Travnik………………ing. informatike

163. Fazlić Ekrem……………….Travnik………………ing. informatike

164. Aščić Ermin…………………Travnik………………ing. informatike

165. Islambašić Adna……………Travnik………………bach. ing. građevine

166. Kukić Adnan………………..Novi Travnik………bach. ing. građevine

167. Bevrnja Elvedin……………Bugojno…………….ing. građevine

168. Husak Adnan……………….G.Vakuf-Uskoplje..magistar građevinarstva

169. Varešlija Irma……………….Fojnica………………ing. građevinarstva

170. Vunić Esmir……………………………………………ing. rudarstva

171. Sarajlić Harun………………Novi Travnik……..bach. regionalnog i prostornog plana

172. Popić Aldin……………G.Vakuf-Uskoplje…….bach.reg. i prost. plana

173. Ljubić Bekir……………..Travnik……………….. mag.dipl. ing. arhitekture

174. Agić Enes……………G.Vakuf-Uskoplje……….ing. građ. i arhitekture

175. Perenda Jasmina…….Novi Travnik……………bach. kemije

176. Mukača Advija……….Fojnica………………….mag. inženjerske kemije

177. Jašaravić Jasmina ……….Vitez……………….dipl. ing. kemijske tehnologije

178. Hodžić Armin…………….Travnik………….. bach. ing.ekologije

179. Spahić Nedžada…………….Vitez…………………..bach. zdrav.njege-sanit.inženjering

180. Halep Muamer…………..Travnik……………..bach. sanitarnog inženjeringa

181. Fazlić Sabina…………….Travnik……………..bach.sanitarnog inženjeringa

182. Karadža Amina………….Travnik……………..bach. sanitarnog inženjeringa

183. Lubenović Almedina….Travnik………………bach. sanitarnog inženjeringa

184. Hodžić-Zuhrić Suada….Travnik……………..bach. zdravs. i sanitarnog inženjeri

185. Ugarak Aida………………Donji Vakuf……….bach. sanitarnog inženjeringa

186. Bašić Amila………………Bugojno…………….bach. socijalnog rada

187. Bečirović Elvedina…….Kiseljak……………..bach. socijalnog rada

188. Osmanović Salko………Travnik……………….bach. socijalnog rada

189. Peco Orhan ………………Travnik………………bach. međunarodnih javnih odnosa

190. Zrno Aida………………….Kiseljak……………..dipl. politolog

191. Kero Ajdin………………..Bugojno……………..ing. poljoprivrede

192. Karagić Mahira………….Bugojno……………..bach.ing. poljoprivrede

193. Mustajbegović Amila…Kiseljak……………..bach. poljoprivrede

194. Latić Elmin………………Bugojno……………..bach. poljoprivrede

195. Nikšić Ajla ……………..Travnik……………….dipl. veterinar

196. Zec Arnel ………………..Novi Travnik………dipl. veterinar

197. Skršo Jasmin ……………Kiseljak……………..bach. šumarstva

198. Pašić Merzuk…………….Fojnica………………bach. šumarstva

199. Hadžimujić Alena……..Travnik………………bach. šumarstva

200. Konjalić Minela ……….Travnik………………bach. prehrambene tehnologije

201. Ribo Zedina……………..Vitez………………….bach. prehrambene tehnologije

202. Perenda Senadin……….Novi Travnik………magistar hortikulture

203. Migalo Amar……………Travnik……………….bach. medija i komunikacija

204. Hadžiabdić Fatima…….G.Vakuf-Uskoplje..magist.komunikologije

205. Gazdić Abid……………..Novi Travnik………bach. kriminologije

206. Solić Jasmina …………..Busovača……………magistra kriminalistike

207. Verem Selma…………….Donji Vakuf………..bach. kriminalistike

208. Hodžić Indira……………Donji Vakuf………..bach. kriminalistike

209. Hadžiabulić Derviš……G.Vakuf-Uskoplje…. bach.menađer sigurnosti

210. Ćatić Mirza …………….Bugojno……………….bach. kriminalistike

211. Hamzić Emira………….G.Vakuf-Uskoplje….bach. sigurnosnih i mirovnih studija

212. Mehić Amela……………Travnik…………………bach. razredne nastave

213. Mašić Fatima……………Bugojno………………..bach. socijalnog rada

214. Zolota Neira……………..Travnik…………………prof. sociologije

215. Silajdžić Emina ………..Busovača……………..dipl. soc. pedagog

216. Kunić Sejla……………….Novi Travnik…………bach. logopedije-psiholog

217. Zec Avdo …………………G. Vakuf-Uskoplje….bach. logopedije

218. Orhan Merhila…………..G.Vakuf-Uskoplje….bach. pedagogije i psihologije

219. Fuško Merjema …………Travnik………………..bach. pedagogije i psihologije

220. Ramić Lamija……………Travnik………………..bach. pedagogije

221. Srebrenica Sabina ………Busovača…………….dipl.soc. pedagog

222. Avdić Adisa……………….Travnik………………..bach.bosa.,hrvat., srpskog jezika

223. Crnkić Edvin …………….Jajce…………………….bach. bosan. jezika i književnosti

224. Delić Amer ……………….Travnik…………………mag. engleskog i književnosti

225. Novalić Sanela …………..Travnik………………..bach. ekonomije

226. Softić Vahida………………Travnik………………..bach. ekonomije

227. Tenić Armin…………….Donji Vakuf…………….dipl. veterinar

228. Zaferović Hasnija…….Donji Vakuf……………..bach. hortikulture

229. Smaka Nijaz……………Busovača…………………bach. poslovne ekonomije

230. Jugo Merima…………..Donji Vakuf……………..bach. politologije

231. Hodžić Adnan…………Travnik……………………dipl. ekonomista

232. Pašić Adem…………….Fojnica…………………….bach.kriminalistike

233. Fajkić Jasmina………..Travnik……………………bach.poslovne ekonomije

234. Šošić Emina……………Bugojno…………………..bach. prava

235. Sečić Rasim……………Bugojno…………………..mag.poljoprivrede

236. Kunovac Zoran……….Bugojno…………………..dipl. ing. hortikulture

237. Begić Seada……………Jajce………………………..bach. sociologije

238. Baltić Senka……………Travnik……………………bach. poslovne ekonomije

239. Kahrić Amela …………Jajce………………………..pedagog psiholog

240.Crnac Belkisa…………..Jajce………………………..bach.hortikulture

241. Zukić Sabina…………..Travnik…………………….bach. novinarstva

242. Smailkadić Ismet …….Travnik…………………….ing.prometa

243. Pinjo Marina…………..Travnik…………………….dipl. ing.prehrambene teh.

244. Milanović Emir………..G. Vakuf-Uskoplje……ekonomista

245. Zekotić Kenan………….G.Vakuf-Uskoplje…….dipl. pravnik

246. Mušić Ajlana……………Travnik……………………bach. kriminalistike

247. Žužić-Hodžić Mirela…Travnik…………………..dipl. soc. pedagog

248. Budimir Davor…………..Vitez……………………..magistar prometa

249. Strukar Ana………………..Vitez…………………….magistar spec.trg.poslovanja

250. Šafradin Jelena…………..Vitez……………………..pravnik

251. Gudelj Ivana………………Vitez……………………..pravnik

252. Šarić Vedrana……………..Vitez……………………..str.spec.javne uprave

 

Odgovori