Povodom učestalih prigovora na čistoću zelenih i javnih površina u grada koje se objavljuju na e-mail stranicama i lokalnim sredstvima informisanja ova Služba daje sljedeće saopćenje:

 

Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada spada u induvidualnu komunalnu potrošnju shodno čl.21. Odluke o komunalnom redu i isto je povjereno JKP”Vitkom” Vitez koje je obavezno vršiti odvoz kućnog smeća od stambenih i poslovnih zgrada i prostorija. Iz navedenog proizilazi da je JKP”Vitkom” izvršilac posla, a građani su korisnici njihovih usluga za koje plaćaju odgovarajuću naknadu.

Općina u okviru svojih nadležnosti po osnovu zbrinjavanja otpada nastoji osigurati što bolje uslove i sredstva rada pa je u okviru toga osigurala dva autosmećara koja je dala na korištenje JKP ”Vitkom” kako bi što bolje ispunjavao svoje obaveze.

No i pored toga prisutno je neredovno prikupljanje i odvoženje smeća te je česta slika razbacanog smeća oko kontejnera što stvara vrlo lošu sliku o uređenosti i higijeni u gradu Vitezu. Takav odnos se treba što hitnije mijenjati konkretnim mjerama koje treba poduzeti JKP ”Vitkom” kao i nadležne općinske službe u saradnji sa udruženjima građana moraju raditi na podizanju javne svijesti kod građana o značaju upravljanja komunalnim otpadom i njegovim adekvatnim odlaganjem.

Služba za opću upravu imajući saznanja o problematici prikupljanja i odvoza komunalnog otpada skoro svakodnevno u redovnoj komunikaciji sa JKP ”Vitkom” ukazuje na ovu problematiku a osim toga je u više navrata predlagala Općinskom vijeću da obaveže JKP ”Vitkom” da iz užeg gradskog područja organizira prikupljanje i odvoz smeća i u dane vikenda, a ne samo tri puta tjedno, o čemu je Općinsko vijeće donijelo odgovarajuće zaključke koje će implementirati JKP ”Vitkom”.

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Odgovori