Ur. broj: 359-I-1-2/2013. / Kreševo, 25. srpnja 2013. godine.

Temeljem članka 100. Zakona o srednjem školstvu (˝Službene novine ŽSB˝, broj 11/01.), Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽSB broj: 03-38/13. od 22. srpnja 2013. godine, te članka 129. Statuta Srednje škole Kreševo, Školski odbor Srednje škole ˝Kreševo˝ na svojoj 30. sjednici od 08. srpnja 2013. godine raspisuje natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta.

1. Profesor engleskog jezika – 1 norma – na određeno vrijeme

2. Profesor engleskog jezika – 5 sati tjedno – na određeno vrijeme

3. Profesor matematike – 17 sati tjedno – na određeno vrijeme

4. Profesor zemljopisa – 6 sati tjedno – na određeno vrijeme

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

5. Profesor povijesti – 10 sati tjedno – na određeno vrijeme

6. Profesor kemije i strukovnih sadržaja kem. struke – ½ norme – na određeno vrijeme

7. Profesor politike i gospodarstva – ½ norme – na određeno vrijeme

8. Profesor tjelesne i zdravstvene kulture – ½ norme – na određeno vrijeme

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

9. Profesor stručno teorijske nastave u elektrotehničkoj struci – 1 norma – na određeno vrijeme

10. Profesor stručno teorijske nastave u elektrotehničkoj struci -17 sati tjedno – na određeno vrijeme

11. Profesor stručno teorijske nastave u cestovnom prometu – ½ norme – na određeno vrijeme

12. Profesor stručno teorijske nastave u kozmetici – ½ norme – na određeno vrijeme

Uz prijavu na natječaj koja treba sadržavati broj kontakt telefona i kraći životopis kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerene preslike slijedećih dokumenata:

– Diplome / uvjerenje o diplomiranju

– Izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od 6 mjeseci)

– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

– Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)

– Dokaz o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na fakultetu tijekom studija

– Kućna lista (ako kandidat živi s obitelji u kojoj nitko nije uposlen ili nema stalni izvor prihoda)

– Dokaz o duljini radnog staža za navršene godine u obrazovanju nakon diplomiranja (priložiti kopije radne knjižice ili potvrda poslodavca kao dokaz o radnom stažu)

– Potvrdu o položenom stručnom ispitu

– Uvjerenje o trajanju nezaposlenosti nakon stjecanja VSS-a (bodovi se ostvaruju na temelju evidencije Zavoda za zapošljavanje)

Također, kandidati su dužni, ukoliko ih posjeduju dostaviti i slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i bodovanju, pravilima i postupku izbora i prijama nastavnika, stručnih suradnika i suradnika u Srednjoj školi Kreševo:

– Rješenje o tehnološkom višku u školama sa područja ŽSB

– Za nadopunu norme- potvrdu matične škole sa područja ŽSB da su u stalnom radnom odnosu i broj sati koji im nedostaje

– Dokaz o eventualnoj invalidnosti i postotku iste

– Dokaz o učešću u odbrani BiH kandidata ili članova uže obitelji.

Osim općih uvjeta predviđenim Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjem školstvu Županije Središnja Bosna i pravilima škole.

Izbor nastavnika, stručnih suradnika i suradnika, administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja vrši se sukladno Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i bodovanju, pravilima i postupku izbora i prijama nastavnika, stručnih suradnika i suradnika u Srednjoj školi Kreševo.

Za radna mjesta na pozicijama od 1. do 12. potrebna je VSS-VII. stupanj stručne spreme ili završen II. ciklus visokog obrazovanja s najmanje 300 ECTS.

Sa prijavljenim kandidatima će se obvezno obaviti intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Radni odnos se zasniva za sva radna mjesta na određeno vrijeme, tj. do 30. lipnja 2014. godine.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Prijavnice dostaviti osobno u Tajništvo škole od 08:00 do 12:00 sati ili poštom na adresu: SREDNJA ŠKOLA ˝KREŠEVO, Troska 2 A – 71260 Kreševo

Odgovori