OPĆI UVJETI PRIJEMA U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU

1. Shodno članu 9. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br.: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12 i 41/16) kandidati koji se prijavljuju za prijem u profesionalnu vojnu službu moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete prijema:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;

b) da su zdravstveno sposobni za službu u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;

c) da nisu osuđivani na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci;

d) da nisu prethodno otpušteni iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine;

e) da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane;

f) da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni poslužbenoj dužnosti;

g) da imaju odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje određene dužnosti;

h) da nisu mlađi od 18 (osamnaest) godina, niti stariji od 27 (dvadesetsedam) godina u vrijeme prijema, to jeste, na dan 01.01.2018. godine;

i) da su uspješno završili osnovnu vojnu obuku.

Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na Javni oglas je (21) dan od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva.

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenoj web stranici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Odgovori