Na osnovu člana 24. i 37. stav 1., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 3/12), te člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 4/13), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Žepču, objavljuje “JAVNI KONKURS za prijem pripravnika u Općinskom sudu u Žepču”.

 

– Pripravnik – VSS pravni fakultet ili visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke – 1 (jedan) izvršilac.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:
– VSS pravni fakultet ili visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke.

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 4/13).

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se najduže na period od 2 (dvije) godine.

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uslova konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2,
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za prijem pripravnika u Općinskom sudu u Žepču

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Odgovori