PREDMET PRODAJE:

I. Benzinska crpka na Trosci, Kreševu sagrađena na zemljištu označenom kao k.p. 296 ZID, poslovna zgrada u privredi površine 23 m2 sa pripadajućim zemljištem za redovitu uporabu istog k.p. broj 296 ZID u površini od 1201 m2; te k.p. 295 ZID pašnjak 3. klase u površini od 1360 m2 sve upisano u zk.ul.192 K.O.Mratinići.

II. Početna prodajna cijena Benzinske crpke iznosi 302.297,44 KM, utvrđena je temeljem procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevne struke.
Navedena nekretnina može se pogledati od 22.8.2013.godine uz prethodni dogovor i asistenciju djelatnika Službe za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Kreševo.

UVJETI PRODAJE:
Javna prodaja vršiti će se putem podnošenja pismenih ponuda. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema zakonu mogu stjecati pravo vlasništva.
Kao uvjet za sudjelovanje na oglasu ponuđači su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 10% od početne procijenjene vrijednosti nekretnine.
Plaćanje se vrši na na račun općine Kreševo, broj: 3060420000007903 VRSTA PRIHODA 722439.
Kao najpovoljnija ponuda smatrati će se ponuda ponuđača sa najvećom ponuđenom cijenom.
U slučaju da su ponude istovjetne, prednost ima ponuda ponuđača koji je ranije predao ponudu.
Za ponuđača čija ponuda ne bude određena kao najpovoljnija, uplaćeni iznos kaucije se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja prodaje.
Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuđač odustane od ponude ili iz bilo kojeg razloga ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat kaucije, a najpovoljnijom ponudom smatrati će se sljedeća ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom.
Sa ponuđačem koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu za predmetnu nekretninu zaključiti će se ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Za potpisivanje ugovora o kupoprodaji predmetne nekretnine potrebito je osigurati mišljenje javnog pravobranitelja općine Kreševo.
Ugovorom o kupoprodaji predmetne nekretnine iz ovog oglasa, biti će reguliran rok plaćanja kao i vrijeme predaje u posjed kupljene nekretnine.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA:
Pismene ponude podnose se u zatvorenoj kuverti sa osobnim podacima i potpisom za fizičke osobe, te nazivom i sjedištem firme i potpisom ovlaštene osobe za pravne osobe sa naznakom
POVJERENSTVO ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE JAVNOG NADMETANJA ZA PRODAJU NEKRETNINE- BENZINSKA CRPKA „NE OTVARAJ“.
Rok za podnošenje ponuda je 21 (dvadeset jedan ) dan od dana objavljivanja Oglasa.
Ponude se mogu dostaviti putem pošte ili direktno na protokol općine Kreševo „Povjerenstvo za pripremu i provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnine općine Kreševo “ Ul. Fra Grge Martića br.49, 71260 Kreševo.
Ponuda mora biti izražena u konvertibilnim markama / KM.

UZ PONUDU DOSTAVITI:
Dokaz o plaćenoj kauciji
2. Dokaz o registraciji nadležnog organa (rješenje o upisu u sudski registar
za pravne osobe,
3. Uvjerenja o poreznoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj) -za pravne osobe
4. Uvjerenje o izmirenim poreznim obvezama nadležnih organa -za pravne osobe,
5. Uvjerenje o izmirenim obvezama prema PIO/MIO- za pravne osobe ,
6. Potvrda banke o solventnosti tvrtke na dan podnošenja prijave- za pravne osobe,
Ponuđač snosi sve troškove pripremanja ponude, uplate kaucije i sve troškove zaključenja, plaćanja poreza na promet i provođenja ugovora.

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

MJESTO I OTVARANJE PONUDA:
Javno otvaranje ponuda izvršiti će se u zgradi općine Kreševo, Ul. Fra Grge Martića br.49 u roku od 8 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja.
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici uz priloženu punomoć.
Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
Javni oglas biti će objavljen u sredstvima javnog informiranja- Dnevnom listu , oglasnoj ploči općine Kreševo i na web stranici općine Kreševo.

Odgovori