Kako općina Novi Travnik radi na realizaciji ugovora o zamjeni postojeće rasvjete led rasvjetom, primijećen je jedan broj nelegalnih priključaka na javnu rasvjetu i bez odobrenja općine dodanih rasvjetnih tijela.
Upozoravamo sva pravna i fizička lica da je Zakonom o komunalnim djelatnostima Službene novine KSB/SBK br. 13/13 nelegalan priključak na komunalnu infrastrukturu kažnjiv i da su za taj prekršaj predviđene kazne.
Iste su navedene u čl. 55 pomenutog Zakona i iznose :
Za neovlašteno priključene pravne osobe na komunalnu infrastrukturu ( a javna rasvjeta je komunalna infrastruktura) kazne od 1.000,00 do 5.000,00 KM kao i za odgovornu osobu u pravnoj osobi 200,00 do 1.000,00KM.
Za fizičke osobe predviđena je kazna u rasponu od 300,00 do 1.500,00 KM.

Zbog gore navedenog pozivamo sva pravna i fizička lica koja su se nelegalno priključila na javnu rasvjetu da uklone nelegalne priključke i nelegalno postavljena rasvjetna tijela.

U protivnom ako to ne učine djelatnici poduzeća angažiranog na zamjeni postojećih rasvjetnih tijela led svjetiljkama će o nelegalnim priključcima i nelegalno dodanim rasvjetnim tijelima obavjestiti općinskog komunalnog redara i inspektora te će ovi pokretati prekršajne postupke protiv lica koja su napravila prekršaje a nelegalne priključke i rasvjetna tijela ukloniti, navodi se u priopćenju iz Općine.

Odgovori