Osma sjednica Općinskog vijeća Kiseljak održat će se 10. srpnja 2013. godine u 17:00h u vijećnici Općine Kiseljak. Za sjednicu Općinskog vijeća Kiseljak predložen je slijedeći dnevni red:

1. Odluka o donošenju regulacionog plana ‘’KISELJAK III’’ za period od 2013. do 2023. godine.

2. Odluka o provođenju regulacionog plana ‘’KISELJAK III’’.

3. Odluka o komunalnoj naknadi.

4. Odluka o davanju suglasnosti na diobu građevinskih parcela u sudskom postupku – Lukići.

5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za pristupanje procedure dodjele koncesije za izgradnju farme za tov pilića u općini Kiseljak.

6. Odluka o kriterijima načinu I postupku raspodjele sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za su/financiranje projekata iz oblasti obrazovanjakulture.  

Odgovori