Sjednica će se održati dana 23.12.2013.godine sa početkom u 10:00 sati u sali Općinskoga vijeća Vitez. Dnevni red sjednice:

1.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut JU Radio Vitez sa p.o.;
2.Prijedlog rješenja o imenovanju uz razmatranje Preporuka sa prijedlozima rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u reguliranim tijelima općine Vitez:
a)    Nadzornog odbora JKP „Vitkom“ d.o.o.Vitez;
b)    Nadzornog odbora P.D.“VLAŠIĆ“ d.o.o.Vitez;
c)    Upravnog vijeća JU Dom zdravlja Vitez;
d)    Upravnog vijeća JU Ljekarna/Apoteka Vitez;
e)    Upravnog vijeća JU Gradska knjižnica Vitez;
f)    Upravnog vijeća JU Dječji vrtić Vitez;

3.Prijedlog Rebalansa-II proračuna za 2013.godinu;
4.Prijedlog Odluke o izvršenju Rebalansa-II proračuna  za 2013.godinu;
5.Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Vitez za razdoblje od 1.1. do 31.3.2014.godine;
6.Informacija o stanju u oblasti šumarstva  na području općine Vitez;
7.Informacija o mogućnostima toplifikacije gradskog i prigradskih naselja sa osvrtom na realizaciju projekta primarni vod  “BH-GAS”;
8.Informacija o stanju u  PS „Vitezit“ d.o.o Vitez;
9.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana “Poslovnog centra PC-96-2 Vitez”;
10.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana “GORNJI VITEZ”.

Odgovori