Na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj 49/06), člana 38. Statuta općine Vitez (“Službeni glasnik općine Vitez” broj 5/08), rijedloga Programa utroška sredstava predviđenih u Proračunu općine Vitez transfer poticaji poljoprivredi u 2013. godini i Odluke o prihvatanju programa utroška sredstava namijenjenih za poticaj poljoprivredi, Odluke o realizacije stavke iz Programa utroška sredstava namijenjeni za poticaj poljoprivre , Općinski načelnik objavljuje

J A V N I P O Z I V
za izbor korisnika sredstava „Poticaji pojoprivredi“ za 2013. godinu

I.PREDMET POZIVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir kandidata za dodjelu sredstava sa pozicije transfer “poticaj poljoprivredi“ utvrđenog Proračunu općine Vitez za 2013. godinu Programom utroška sredstava namijenjenih za poticaj poljoprivredi stavka poticaj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća maline, jesenja sadnja 2013. godine

II.VEZA POZIVA

Program utroška sredstava izdvojenih uProračunu općine Vitez za 2013. godinu transfer “poticaji poljoprivredi”.
Odluka o prihvatanju Programa utroška sredstava broj:01-1-24-1-2701/13
Odluka o realizacije stavke iz Programa utroška sredstava namijenjeni za poticaj poljoprivredi broj:01-1-24-1-2739

III.PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom pozivu imaju registrirani poljoprivredni proizvođači u nadležnoj općinskoj službi koji imaju mjesto prebivališta na teritoriji općine Vitez koji su u 2013 zasnovali nove nasade jagodičastog voća maline jesenja sadnja, minimalno 1.000 m2 zasada.

IV.USLOVI KOJE TREBAJU ISPUNITI KANDIDAT
1. Da je kandidat registriran u bazi podataka RPG i RK,
2. Da kandidatat ima u posjedu zemljište na kojem je zanovan novi nasad malinjaka,
3. Da kandidat ima predugovor sa otkupljivačem malina,
4. Da su mu prihodi od poljoprivrede osnovni izvor za život.
5. Da su u jesenjoj sadnji 2013. godine zasadili minimalno 1.000 m2 novih zasada maline.

IV. DOKUMENTI NA OSNOVU KOJIH ĆE SE VREDNOVATI PRIJEVE

1. Potvrda Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj da je kandidat registriran u bazi
podataka RPG i RK
2. Posjedovni list
3. Kućna lista
4. Potvrda da se kandidat ili članovi domaćinstva nalaze na evidenciji zavoda za
zapošljavanje.
5. Predugovor ili potvrda od registriranog otkupljivača malina za plasman proizvedenih
količina.

Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom dulumu zasada je 300,00 KM.
Stručna komisija će izvršiti provjere navoda iz prijave i obići kandidate te na licu mjesta utvrditi navode iz prijave.
Prednost pri odabiru će imati osobe kojma je poljoprivreda jedini izvor prihoda i socijalni slučajevi.
Ukupno planiranih sredstava za realizaciju javnog poziva je 5.000,00 KM.

V. PODNOŠENJE PROJEKTA

Zapečaćene prijave sa odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom ili lično dostavljaju na adresu:
Općina Vitez
Stjepana Radića br. 1
72250 Vitez
sa naznakom : „NE OTVARATI – po javnom pozivu“ – „Poticaji poljoprivredi“
Rok za dostavu progma-projekata je 15 (petnaest dana) od dana objave ovog javnog poziva za konkurs. Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda 20.11.2013. godine
Prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrani.

VI. OSTALO
U postupku javnog poziva općina Vitez ne snosi nikakve troškove učesnicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cijelosti, djelomično ili je u potpunosti odbije, poništi javni poziv iliodbaci sve prijave prije donošenja konačne odluke o odabiru korisnika.

Odgovori