Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji uprave u Federacijai BiH (“Službene novine FBIH” broj: 35/05) I Zaključka Vlade o prijemu volontera u županijskim ministarstvima, Vlada Županije Središnja Bosna, raspisuje Javni oglas za prijem volontera u županijskim ministarstvima Županije Središnja Bosna.

Predmet Javnog poziva je prijem 168 volontera slijedećih zanimanja:

Ministarstvo unutrašnjih poslova: (ukupno 21 volonter)

– Pravni fakultet………………….……… 3 volontera
– Ekonomski fakultet ……………….. 5 volontera
– Kriminalistički fakultet……………. 4 volontera
– Fakultet sigurnosnih i mirovnih studija …. 3 volontera
– Fakultet informacijskih tehnologija ……… 1 volonter
– Fakultet političkih nauka, smjer socijalni rad…. 1 volonter
– Elektrotehnički fakultet, smjer računarstvo… 2 volontera
– Fakultet političkih nauka, smjer žurnalistika….. 1 volonter
– Prometni fakultet, smjer cestovni promet……… 1 volonter

Ministarstvo gospodarstva/ privrede: ( ukupno 21 volonter)

– Diplomirani pravnik……………….. 4 volontera
– Diplomirani ekonomist…………….. 4 volontera
– Inženjer mašinstva………………… 2 volontera
– Inženjer saobraćaja………………….. 2 volontera
– Inženjer elektrotehnike……………… 2 volontera
– Inženjer informatike………………….. 2 volontera
– Inženjer kemije……………………….. 2 volontera
– Građevinski inžinjer………………….. 1 volonter
– Inženjer rudarstva……………………. 1 volonter
– Prirodno matematički fakultet(smjer mikrobiologija) 1 volonter

Ministarstvo financija: (ukupno 21 volonter)

– Diplomirani ekonomista………………… 16 volontera
– Diplomirani pravnik………………………….. 4 volontera
– Političke nauke……………………………….. 1 volonter

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka I stambenih poslova: (ukupno 21 volonter)

– Diplomirani pravnik……………………. 4 volontera
– Diplomirani ekonomist…………………. 5 volontera
– Inžinjer građevine………………………. 2 volontera
– Inžinjer arhitekture………………………. 2 volontera
– Inžinjer elektrotehnike ………………….. 2 volontera
– Inžinjer kemijske tehnologije……………. 2 volontera
– Inžinjer informatike …………………….. 2 volontera
– Inžinjer ekologije ……………………….. 2 volontera

Ministarstvo pravusuđa i uprave: (ukupno 21 volonter)

– Diplomirani pravnik…………………………. 15 volontera
– Diplomirani ekonomista……………………… 6 volontera

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta: (ukupno 21 volonter)

– pravnik………………………………… 3 volontera
– ekonomist……………………………. 3 volontera
– informatičar…………………………. 4 volontera
– pedagog…………………………….. 2 volontera
– psiholog…………………………….. 2 volontera
– inžinjer prometa………………………… 1 volonter
– profesor engleskog jezika………………. 1 volonter
– profesor hrvatskog jezika……………….. 1 volonter
– profesor bosanskog jezika………………. 1 volonter
– profesor geografije………………………. 1 volonter
– defektolog………………………………… 1 volonter
– arheolog………………………………….. 1 volonter

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: (ukupno 21 volonter)

– diplomirani pravnik………………………… 2 volontera
– diplomirani ekonomist………………………. 2 volontera
– inžinjer šumarstva…………………………….. 1 volonter
– veterinar……………………………………. 2 volontera
– prehrambeni tehnolog……………………….. 6 volontera
– inžinjer poljoprivrede……………………….. 8 volontera

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike: (ukupno 21 volonter)

– pravnik…………………………….………. 2 volontera
– ekonomist………………………….……… 3 volontera
– sanitarni inžinjer ………………………….. 3 volontera
– socijalni radnik …………………..………. 13 volontera

Opći uslovi:

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove predviđene članom 25. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BIH”, broj 29/03,23/04, 39/04, 54/04, 67/05 I 8/06) i to:
1. da su državljani BIH
2. da su stariji od 18 godina
3. da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koja se prijavljuju
4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak
5. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne I Hercegovine

Posebni uslovi:

Pored općih uslova kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

1.Za sve pozicije: Dokaz o završenoj VSS – diploma ili uvjerenje o diplomiranju – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ( 180 ETCS bodova) ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja tražene struke ( 240 ili više ETCS bodova)

Spisak potrebnih dokumenata:

1. Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon dostaviti
2.Diplomu o završenom fakultetu (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH)
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BIH izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Javnog oglasa.

Ostale napomene:

Kandidati trebaju navesti za koje ministarstvo apliciraju ( svaka prijava zasebno)
Volonteri imaju pravo na novčanu naknadu u skladu sa članom 43. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasi Županije Središnja Bosna, Službene novine Županije Središnja Bosna, broj: 2/2012.), uz napomenu da će se i volonterima isplaćivati naknade za topli obrok i prijevoz.

Svako ministarstvo će formirati svoju komisiju za prijem volontera.
Resorni ministar će odlučivati o mjestu odrađivanja volonterskog rada.

Rok i mjesto podnošenja prijava:

Prijave na javni oglas sa potrebnom dokumentacijom podnose se Službi za zajedničke poslove, Ul. Stanična 43. Travnik ( prijava na javni oglas – volonteri za ministarstvo _________________________)- ne otvaraj ( obavezno navesti za koje ministarstvo se aplicira,
prijava u kojoj ne bude jasno vidljivo za koje ministarstvo se aplicira neće se otvarati niti uzeti u razmatranje).
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Večernji list” Mostar i ”Dnevni avaz” Sarajevo, kao i Internet adresi (web): www.sbk-ksb.gov.ba
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Odgovori