Na osnovu članka 49. Zakona o policijskim službenicima Županije Središnja Bosna (“Službene novine Županije Središnja Bosna” broj: 12/06 , 1/08 i 12/09 ), Povjerenstvo za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu za čin “policajac” raspisuje “Javni oglas za izbor kandidata za školovanje na policijskoj akademiji u Sarajevu”.

 

1.

Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Središnja Bosna, Uprava policije, vrši prijem kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu za čin policajac kako slijedi:

30 kandidata sa najmanje IV (četvrtim) stupnjem školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu “policajac”.

2.

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Osnovna obuka kandidata obavljat će se na Policijskoj akademiji u Sarajevu.

Osnovna obuka kandidata traje 12 mjeseci.

3.

Da bi bila zaposlena kao policijski službenik,osoba mora ispunjavati opće i posebne uvjete:

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Opći uvjeti:

a) da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine,

b) da je u životnoj dobi između 18 i 27 godina,

c) da ima završen najmanje IV stupanj školske spreme ,

d) da ima liječničko uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca, kao dokaz o tjelesnoj i

psihičkoj sposobnosti za rad,

e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i

Hercegovini kao rezultat stegovne mjere,

f) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna

kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa

sukladno kaznenom zakonodavstvu,

g) da ga nije optužio Međunarodni kazneni sudl za bivšu Jugoslaviju i da se nije

odbio pojaviti pred Sudom,

Posebni uvjeti:

– položen ispit za vozača “B” kategorije.

4.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Prijavu sa potrebnim podacima o kandidatu i kontakt telefonom
Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena fotokopija uvjerenja)
Diploma o završenoj školskoj spremi najmanje IV stupnja (ovjerena fotokopija diplome)
Ovjerena izjava kod nadležnog organa za točke e),g)
Izjava o posjedovanju vozačke dozvole “B“ kategorije i broj vozačke dozvole

5.

Prijavu na oglas sa propisanom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Središnja Bosna, Travnik, ulica Aleja konzula, 72270 Travnik, s naznakom; “Javni oglas – čin policajac – ne otvarati”

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama.

– Odabir kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu vršit će se u skladu sa člankom 4.(nacionalna zastupljenost) Zakona o policijskim službenicima Županije Središnja Bosna i Pravilnikom o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja u procesu zapošljavanja policijskih službenika broj:01/1-02-1-1318/13 od 12.08.2013. godine (Pravilnik objavljen na WEB stranici MUP KSB ).

– Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje uključuje: test općeg znanja (uključujući i pismeni rad), test tjelesne sposobnosti, usmeni test-intervju.

– Kadet koji dobrovoljno napusti pohađanje osnovne obuke ili svojom krivicom bude udaljen s obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne troškove obuke.

– Nakon uspješno obavljene osnovne obuke, kadeti se primaju na probni rad u organizacione jedinice Uprave policije u trajanju od 12 mjeseci i raspoređuju na radno mjesto policijskog službenika u činu «policajac». Kandidati koji zasnuju radni odnos u Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Središnja Bosna dužni su ostati u službi najmanje četiri godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

– Ukoliko kandidat ranije samovoljno napusti službu dužan je nadoknaditi srazmjeran dio troškova školovanja, što će biti regulisano ugovorom o međusobnim pravima i obavezama.

– Kandidatima koji ne budu izabrani, dokumentacija se neće vraćati.

Konačna lista izabranih kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Središnja Bosna.

Izabrani kandidati će biti upučeni na specijalistički liječnički pregled u Sarajevo radi provjere psihofizičkih sposobnosti za obavljanje policijskih poslova. Ukoliko se pregledom ustanovi da kandidat nije sposoban za obavljanje policijskih poslova,takav kandidat neće biti upućen na Policijsku akademiju radi obuke.

Za izabrane kandidate će biti izvršene sigurnosne provjere u skladu s Zakonom o zaštiti tajnih podataka(“Službeni glasnik BiH”,broj:54/05 i 12/09).Ukoliko se za bilo kojeg kandidata utvrde sigurnosne smetnje za rad u policijskom organu, takav kandidat neće biti upućen na školovanje na Policijsku akademiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

Odgovori