Kao što je poznato u toku 2014. godine je došlo do pojave prirodne nesreće od poplava i klizišta na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Prirodna nesreća nije zaobišla ni općinu Vitez iako je obim, srećom, bio znatno blaži nego u nekim drugim općinama.

 

U ovim događanjima najveća šteta je u općini Vitez pričinjena na vodotocima rijeka Bila, Lašva i Kruščica te je sačinjen operativni plan čišćenja i uređenja istih, a u skladu sa Naredbom Federalne uprave civilne zaštite i instrukcijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Travnik. Na pojedinim lokalitetima su aktivnosti iz plana urađene već u toku 2014. godine, a u toku ove godine se pripremaju aktivnosti na daljoj implementaciji plana.

Uporedo sa ovim aktivostima obavještavamo javnost općine Vitez da su u toku aktivnosti nadležnih kantonalnih ministarstava na izdavanju koncesija, a da su već izdate prethodne vodne saglasnosti, za minihidroelektrane na vodotocima rijeke Lašve i Bile kako slijedi:

– MHE „Ušće“, zahvat je predviđen neposredno nizvodno od ušća rijeke Bile u rijeku Lašvu sa akumulacijom 685 m uzvodno od brane

– MHE „Centar“, zahvat je predviđen 250 m nizvodno od ušća rijeke Lupnice u rijeku Lašvu iza zgrade općine Vitez na trasi buduće saobraćajnice i mosta koji će spajati grad sa poslovnom zonom

– MHE „Rijeka“, zahvat je predviđen na 1500 metara uzvodno od ušća rijeke Kruščice u rijeku Lašvu sa akumulacijom dužine oko 1500 m

– MHE „Lašva“, zahvat je predviđen na 350 m uzvodno od ušća rijeke Kruščice u rijeku Lašvu

Službi za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam podnesen je zahtjev za rješavanje imovinsko pravnih odnosa sukladno Ugovoru o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidro elektrane Lašva” sklopljen 27.12.2012. godine između Koncesora – Ministarstva šumarstva,poljoprivrede i vodoprivrede i koncesionara “G – TANK” d.o.o. iz Viteza.

Mjesto korištenja koncesije je rijeka Lašva na području općine Vitez, a obim korištenja koncesije je instalirane snage 980 KW godišnje proizvodnje 5,560 GWh.

U cilju rješavanja imovinsko pravnih odnosa vezanih za koncesiju 23.12.2014. godine nadležnom ministarstvu podnesen je zahtjev za proglašenje statusa javnog vodnog dobra, odnosno gubitak statusa javnog dobra za zemljišta koja su izgubila taj status.

Rješenjem Kantonalnog Ministarstva br.05-25-796/14 od 09.01.2015. godine dana je suglasnost općini Vitez da u sukladno Elaboratu o utvrđivanju granica vodnog dobra regulacije rijeke Lašve, a u okviru projekta MHE -Lašva proglasi javno vodno dobro, odnosno utvrdi gubitak statusa javnog vodnog dobra na parcelama pobliže navedenim u elaboratu.

Na temelju navedenog rješenja – suglasnosti ministarstva, Općinsko vijeće Vitez je na sjednici održanoj 13.03.2015. godine donijelo Odluke broj: 01-3-25-778/15 i 01-3-25-779/15 dok se daljnji postupak temelji na provođenju postupka eksproprijacije u sukladno Zakonu o eksproprijaciji (‘Službene novine Federacije BiH ” br.70/07 i 36/10) i Elaboratu eksproprijacije regulacije rijeke Lašve u okviru projekta MHE Lašva.

Po provedenim postupcima eksproprijacije, Služba će donijeti rješenja o eksproprijaciji koja će se po pravomoćnosti provoditi u zemljišnoj knjizi i katastarskom operatu općine Vitez čime će se steći uvjeti za gradnju MHE- Lašva.

Ovom se informacijom obavještava javnost da će nadležne općinske službe aktivnosti na implementaciji čišćenja i uređenja korita rijeka Bila, Lašva i Kruščica uskladiti sa obavezama koncesionara u okviru izdatih koncesija za izgradnju mini hidroelektrana.

Odgovori