Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona raspisalo je javni poziv za dodjelu koncesijeza istraživanje i eksploataciju kvarca i kvarcita na lokalitetu Bandera-Berberuša u općini Kreševo.

Koncesija za istraživanje i eksploataciju daje se na rok od 30 godina, a koncesionar je dužan da istraživanje završi u roku od tri godine.

Jednokratna koncesijska naknada za koncesiju istražnog prostora je najmanje 200 KM po hektaru, a godišnja naknada za koncesiju eksploatiranog prostora najmanje 100 KM po hektaru.

Koncesionari su obvezni da provedu geološka istraživanja , eksploatiraju sirovinu u skladu sa važećim propisima i riješe imovinsko-pravne odnose prije ulaska u posjed.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objave javnog natječaja, a pravo sudjelovanja imaju pravne osobe osnovane u skladu sa posebnim zakonima FBiH, registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti, a koje imaju odgovarajuća stručna lica i opremu.

 

Odgovori