Sjednica će se održati dana 23.12.2013.godine (PONEDJELJAK) s početkom u 10,00 sati u sali Općinskoga vijeća Vitez.

 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut JU Radio Vitez sa p.o.;

  1. Prijedlog rješenja o imenovanju uz razmatranje Preporuka sa prijedlozima rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u reguliranim tijelima općine Vitez:

a)    Nadzornog odbora JKP „Vitkom“ d.o.o.Vitez;

b)    Nadzornog odbora P.D.“VLAŠIĆ“ d.o.o.Vitez;

c)    Upravnog vijeća JU Dom zdravlja Vitez;

d)    Upravnog vijeća JU Ljekarna/Apoteka Vitez;

e)    Upravnog vijeća JU Gradska knjižnica Vitez;

f)    Upravnog vijeća JU Dječji vrtić Vitez;

  1. Prijedlog Rebalansa-II proračuna  za 2013.godinu;
  2. Prijedlog Odluke o izvršenju Rebalansa-II proračuna  za 2013.godinu;
  3. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Vitez za razdoblje od 1.1. do 31.3.2014.godine;
  4. Informacija o stanju u oblasti šumarstva  na području općine Vitez;
  5. Informacija o mogućnostima toplifikacije gradskog i prigradskih naselja sa osvrtom na realizaciju projekta primarni vod  “BH-GAS”;
  6. Informacija o stanju u  PS „Vitezit“ d.o.o Vitez;
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana “Poslovnog centra PC-96-2 Vitez”;

     10.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana “GORNJI VITEZ”.

Odgovori